Sökning: "hjärta lungor"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden hjärta lungor.

 1. 1. I VÄNTAN PÅ ATT LIVET SKA FORTSÄTTA : En litteraturstudie om patienters upplevelse i väntan på ett nytt organ

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Fannie Rydén; Sara Goneva; [2016]
  Nyckelord :Transplantation; upplevelse; väntelistan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Organtransplantation betyder att ett friskt organ överförs från en person till en annan och detta används som en livräddande behandling eller också som en behandling vid funktionssvikt. I Sverige transplanterades under 2015 organen njurar, lever, hjärta, lungor, bukspottkörtel, tarmar och cellöar. LÄS MER

 2. 2. En andra chans till livet : En litteraturöversikt över patientens upplevelse av att leva med ett transplanterat organ.

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Perinaz Megmar; Beatrice Möller; [2015]
  Nyckelord :Organ transplant; Experience; Life after; Patient perspective; Life-world; Organtransplantation; Upplevelse; Livet efter; Patientperspektiv; Livsvärld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet individer som lever med ett transplanterat organ ökar. Transplantation innebär att ersätta ett sviktande organ med ett friskt fungerande organ från en donator. En transplantation innebär en förändring av livet. Sjuksköterskan har ansvar för undervisning och stöd för patienten samt etablering av en fortsatt vårdkontakt. LÄS MER

 3. 3. Barns uppfattningar om kroppens inre organ : Likheter och skillnader mellan barn i åldrarna 4- respektive 5 år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Rebecca Gunninge; [2015]
  Nyckelord :Organs; children s performances; placement organs and organs function.; Organ; barns föreställningar; organens placering och organens funktion.;

  Sammanfattning : The purpose of my study is that I have examined children age 4 years and 5 years of their perceptions about the body's internal organs, and if they know where they are sitting in the body, and what their perception of organ systems. I have compared their perceptions and thoughts about the internal organs, to see their similarities and differences it is about childrens perceptions and thoughts dependent if they is 4-respektive 5- years old. LÄS MER

 4. 4. Organdonation : en intervjustudie om vårdpersonals erfarenheter av hur de stödjer och hjälper anhöriga att ta beslut om organdonation.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Martin Andersson; Peter Sundqvist; [2004]
  Nyckelord :Organdonation; anhöriga; information; stöd; erfarenhet; vårdpersonal; Watson;

  Sammanfattning : Idag transplanteras med framgång bl.a. hjärta, lungor, njurar och lever. Behovet av organ ökar men tillgången minskar. LÄS MER