Sökning: "hjärta lungor"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden hjärta lungor.

 1. 1. Konstruktion och design av ett digitalt stetoskop

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jennifer Törngren; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Stetoskopet är en stor och viktig del inom dagens sjukvård och diagnostik. Den medicinska undersökning som används för att lyssna på kroppens ljud kallas för auskultation. Genom att utföra auskultationer av hjärta och lungor har läkare möjlighet att upptäcka och diagnostisera vanligt förekommande sjukdomar. LÄS MER

 2. 2. I VÄNTAN PÅ ATT LIVET SKA FORTSÄTTA : En litteraturstudie om patienters upplevelse i väntan på ett nytt organ

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Fannie Rydén; Sara Goneva; [2016]
  Nyckelord :Transplantation; upplevelse; väntelistan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Organtransplantation betyder att ett friskt organ överförs från en person till en annan och detta används som en livräddande behandling eller också som en behandling vid funktionssvikt. I Sverige transplanterades under 2015 organen njurar, lever, hjärta, lungor, bukspottkörtel, tarmar och cellöar. LÄS MER

 3. 3. En andra chans till livet : En litteraturöversikt över patientens upplevelse av att leva med ett transplanterat organ.

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Perinaz Megmar; Beatrice Möller; [2015]
  Nyckelord :Organ transplant; Experience; Life after; Patient perspective; Life-world; Organtransplantation; Upplevelse; Livet efter; Patientperspektiv; Livsvärld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet individer som lever med ett transplanterat organ ökar. Transplantation innebär att ersätta ett sviktande organ med ett friskt fungerande organ från en donator. En transplantation innebär en förändring av livet. Sjuksköterskan har ansvar för undervisning och stöd för patienten samt etablering av en fortsatt vårdkontakt. LÄS MER

 4. 4. Barns uppfattningar om kroppens inre organ : Likheter och skillnader mellan barn i åldrarna 4- respektive 5 år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Rebecca Gunninge; [2015]
  Nyckelord :Organs; children s performances; placement organs and organs function.; Organ; barns föreställningar; organens placering och organens funktion.;

  Sammanfattning : The purpose of my study is that I have examined children age 4 years and 5 years of their perceptions about the body's internal organs, and if they know where they are sitting in the body, and what their perception of organ systems. I have compared their perceptions and thoughts about the internal organs, to see their similarities and differences it is about childrens perceptions and thoughts dependent if they is 4-respektive 5- years old. LÄS MER

 5. 5. HAR TILLÄMPNING AV KM-SYSTEM POSITIVA EFFEKTERINOM KLINISKT ARBETE? : En kvalitativ studie av kunskapshanteringen påThoraxkliniken, Örebro Universitetssjukhus

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Henrik Lundblad; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Föreliggande studie har utförts som ett kandidatexamensarbete vid Kungliga TekniskaHögskolan i Stockholm. Syftet med studien är att identifiera effekter av kunskapshantering inomklinisk vård samt avgöra om dessa har en positiv inverkan på kliniska arbetsflöden.Vårdmarknaden kan idag som helhet anses vara mycket komplex. LÄS MER