Sökning: "kolik"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade ordet kolik.

 1. 1. Variation i utsöndring av blodmaskägg hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Michelle Lundqvist; Milly Åkerlund; [2020]
  Nyckelord :parasitology; selective therapy; faecal samples; McMaster; equus; strongyle eggs;

  Sammanfattning : Due to an increased occurrence of resistance towards anthelmintics among equine endoparasites today, it is recommended that selective therapy is performed to minimize the use of anthelmintics. Selective therapy means that only infected individuals will be treated. LÄS MER

 2. 2. Bukhinneinflammation hos häst : en retrospektiv jämförelse av Strongylus vulgaris orsakad peritonit och idiopatisk peritonit

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Nina Sjödell; [2020]
  Nyckelord :häst; icke-strangulerande infarkt; avmaskning; bukvätska; Kolik;

  Sammanfattning : Sedan avmaskningsmedel började användas i större utsträckning på 80-talet har prevalensen av stor blodmask, Strongylus vulgaris, minskat. En studie från 2019 visar dock att prevalensen av S. vulgaris åter ökar på svenska gårdar, vilket kan bero på att hästägare inte använder utökad parasitdiagnostik för S. LÄS MER

 3. 3. Den yngre respektive äldre hästens näringsbehov och omvårdnad för en god hälsa

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Cecilia Sterner; [2020]
  Nyckelord :equine; geriatric; yearling; protein; digestion; feed;

  Sammanfattning : The horses nowadays are getting older and it is common that horses be fully active in competition in older ages. Loss of nutrients and weight loss in older horses is a common consequence when the horses have difficulties assimilating the feed. The dental health can affect the uptakes of nutrients. LÄS MER

 4. 4. Atropins farmakologi, tarmens respons och kolik hos häst plasmakoncentrationen : Plasmakoncentrationen atropin och biomarkörer för tarmmotilitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Anna Sundell; [2020]
  Nyckelord :Atropin; PK PD-modell; ; uveit; EIG; Kklik;

  Sammanfattning : Inflammation i ögats uvea, så kallad uveit, är en smärtsam och vanlig komplikation till olika sjukdomstillstånd i hästars ögon. Vid uveit uppstår en spasm i pupillen och i ciliarkroppen vilket är smärtsamt och komplikationer i form av sammanväxningar (så kallade synechier) mellan lins och iris kan leda till kvarstående synnedsättning eller blindhet. LÄS MER

 5. 5. Eftervård av bukopererade hästar ur djurägarens perspektiv : genom djurägarintervjuer och granskning av hemgångsråd

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Linda Johansson; Joanna Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :bukoperation; hemgångsråd; häst; hästägare; kolik; rehabilitering;

  Sammanfattning : Eftervård av en häst som bukopererats till följd av kolik är en tidskrävande uppgift för djurägaren och den postoperativa perioden innehåller flera komplikationsrisker. Med anledning av detta är det viktigt med ett tydligt hemgångsråd för att minska risken för komplikationer samt för att djurägaren ska känna sig trygg i att ta över det fulla ansvaret för hästen vid hemgång. LÄS MER