Sökning: "kumulativ forskning"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden kumulativ forskning.

 1. 1. Påverkar frekvensen av återköp den abnormala avkastningen? : En eventstudie om annonseringar av återköpsprogram på den svenska aktiemarknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Erika Blomstedt; Helen Puputti; [2018]
  Nyckelord :share repurchase; return; frequency; signaling; recession; Swedish stock market; återköp av aktier; avkastning; frekvens; signalering; lågkonjunktur; svenska aktiemarknaden;

  Sammanfattning : Syfte: Tidigare forskning visar på en positiv abnormal avkastning på företagets aktiekurs vid återköp av aktier. Få studier har vidare undersökt om denna avkastning skiljer sig beroende på frekvensen av återköp. LÄS MER

 2. 2. Går det att förutspå marknaden efter annonsering av en M&A? : -En kvantitativ studie med fokus på det förvärvande företaget

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sophia Björklund; Anna Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Sammanslagningar; förvärv; avvikelseavkastning; samband; svenska marknaden; Nasdaq Stockholm;

  Sammanfattning : Sammandrag Sammanslagningar och förvärv (M&As) har blivit ett populärt verktyg för att uppnå synergier. Trots att allt fler M&As genomförs, råder det delade meningar om hur aktieägarna påverkas på kort och lång sikt efter annonsering av en M&A. LÄS MER

 3. 3. En beslutsanalytisk granskning av Times Higher Education World University Rankings

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Gustaf Sjöstedt; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta examensarbete granskas, utifrån ett beslutsanalytiskt perspektiv, metodologin för lärosätesrankningen Times Higher Education World University Rankings, som rangordnar universitet med avseende på deras kvalitet för utbildning, forskning, kunskapsöverföring samt internationalisering. Först konstateras att rankningen ifråga skapas utifrån åtminstone fyra olika val, nämligen val av indikatorer, val av en kumulativ fördelningsfunktion via z-skalning som normaliseringsmetod, val av a priori/fasta viktkoefficienter samt val av en additiv aggregeringsmetod. LÄS MER

 4. 4. Hur upplever Svenska soldater stress under utlandstjänst samt i övergången utlandstjänst till hemkomst? : - En kvalitativ studie med fokus på fysisk aktivitet, stress samt träningsvanor.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Oliver Granqvist Jönsson; [2016]
  Nyckelord :Deployment; physical activity stress; soldiers; swedish armed forces; transition.; Fysisk aktivitet; Försvarsmakten; Soldater; Stress; Utlandstjänst; Övergång.;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med föreliggande studie är att belysa soldaters upplevelser av stress underutlandstjänst, samt stress i övergången utlandstjänst till hemkomst med fokus på fysiskaktivitet och träningsvanor. Vidare var det av intresse att studera soldaters upplevelse avhjälp/stöd. LÄS MER

 5. 5. Träning och bedömning av de matematiska förmågorna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Jonas Segervill; Hanna Jiborn; [2016]
  Nyckelord :gymnasieskolan; kompetenser; matematik; matematiska förmågor;

  Sammanfattning : De matematiska förmågornas aktualitet i senaste läroplanen gör dem relevanta att undersöka inom ramen för detta examensarbete. Vi har under den verksamhetsförlagda utbildningen upplevt en viss osäkerhet kring hur arbetet med förmågorna lämpligen kan se ut. LÄS MER