Sökning: "läsvägar på webben"

Hittade 1 uppsats innehållade orden läsvägar på webben.

  1. 1. Läsvägar på en kommuns webbplats utifrån olika användarperspektiv. En språkvetenskaplig studie om begriplighet på Borås stads webbplats

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

    Författare :Lea Greim; [2018-10-29]
    Nyckelord :Begriplighet på webben; läsvägar på webben; multimodalitet; användbarhetstest;

    Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna uppsats var att belysa hur olika användare lyckas hitta information på Borås stads webbplats utifrån deras läsvägar och åsikter. Syftet var även att se hur webbplatsen fungerar för användare med ett annat förstaspråk än svenska. LÄS MER