Sökning: "mattekungen spel dator"

Hittade 1 uppsats innehållade orden mattekungen spel dator.

  1. 1. Hur kan datorn bidra till en lustfylld undervisning? -om datorprogram i matematikundervisningen

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

    Författare :Katarina Flygare; Lilian Söderberg; [2006]
    Nyckelord :matematik; dator; spel; lek; lärande; konstruktivism; tänkande; kommunikation; diskussion; samtal;

    Sammanfattning : Vi har gjort en undersökning i skolår 4 för att se hur datorn bidrar till ett lustfyllt lärande, genom att använda oss av datorprogrammet ”Mattekungen”. Syftet har varit att hitta en ny väg till elevers kunskap på ett mer lustfyllt sätt än att följa läroboken från början till slut. LÄS MER