Sökning: "modular building"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden modular building.

 1. 1. Plattform för kontinuerlig integrering : En applikation för bygg- och testprocesser

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Arvid Inge; Leo Jordansson; [2020]
  Nyckelord :ci; continous; integration; continuous integration; devops; kontinuerlig integrering; kontinuerlig; integrering;

  Sammanfattning : För att möta kraven på ständiga förändringar har många företag börjat jobba enligt den iterativa, agila modellen Scrum. Denna modell innefattar bl.a. att praktisera kontinuerlig integrering (CI) där utvecklare regelbundet sammanfogar och testar kod. LÄS MER

 2. 2. Tillfälliga hem i tillfälliga landskap : det peri-urbana landskapets funktion som livsmiljö för nyanlända

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Oskar Persson; [2020]
  Nyckelord :peri-urbana landskap; social hållbarhet; integration; nyanlända;

  Sammanfattning : I ytterkanten av städer, vid övergången mellan stad och landsbygd, finns ofta ett landskap vars karaktär är otydlig och svår att sätta fingret på. Dessa platser brukar gemensamt kallas peri-urbana landskap och kännetecknas bland annat av en otydlighet gällande övergripande planering och struktur – något som ofta leder till dålig tillgång till kommunikationer och samhällsservice. LÄS MER

 3. 3. Acoustic performance of timber volume elements

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk akustik

  Författare :Oliver Olsson; [2020]
  Nyckelord :Impact sound insulation; Air-borne sound insulation; Cross laminated timber; CLT; Timber Volume Element; Vibration Insulation.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The thesis investigates the acoustic performance of light weight timber constructions known as timber volume elements and vibration insulation methods employed in these. Common materials used in light weight timber floor constructions and different floor configurations consisting of these materials were also studied. LÄS MER

 4. 4. Förstärkning av träregelstomme med KL-trä : Teoretisk utvärdering av olika ytterväggstyper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Joel Larsson; [2020]
  Nyckelord :CLT; Cross laminated timber; Strengthening; Light timber frames; Modular construction; Lean construction; multi-storey timber buildings; Timber engineering; Korslimmat trä; Massivträ; Volymelement; Industriellt byggande; Flervåningshus i trä; Träkonstruktion;

  Sammanfattning : På senare tid har intresset för och viljan att bygga flerbostadshus i trä ökat och medfört en trend att bygga allt högre hus med stomme av trä. En aktör är Lindbäcks Bygg som bygger flerbostadshusi trä med volymelement och lätt regelstomme. Idag begränsas dock möjligt antal våningar med regelstomme till 6 – 8 våningar. LÄS MER

 5. 5. Temperature distribution in air tight cavities of steel framed modular buildings when exposed to fire

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Elin Bergroth; Greta Torstensson; [2019]
  Nyckelord :Cavities; fire furnace; fire test; modular building; steel; TASEF; Brandugn; brandtest; hålrum; modulbyggnader; stål; TASEF;

  Sammanfattning : A common way to construct large buildings is by assemble prefabricated modules around a load bearing steel construction. However, if a fire occurs these buildings can be subject to a rapid fire spread due to its cellular nature. LÄS MER