Sökning: "nåd"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet nåd.

 1. 1. Kyrkan som välfärdsaktör? Diakoners uppfattning av ekonomiskt stöd i svenska kyrkan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Nellie Thoms; [2019]
  Nyckelord :Diaconal work; Financial support; The church of Sweden; Welfare;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur diakoner ser på och arbetar med ekonomiskt stöd i Svenska kyrkan. Frågeställningarna som besvaras är: Vad anser diakoner att kyrkan borde ha för roll gällande ekonomiskt stöd? Hur resonerar diakoner i arbetet med ekonomiskt stöd och vilka krav ställs? Vilka svårigheter stöter diakoner på i detta arbete? Undersökningen är genomförd med en kvalitativ metod där fem personer som arbetar eller har arbetat med ekonomiskt stöd i Svenska kyrkans diakonala arbete intervjuats. LÄS MER

 2. 2. Nåd & Natur. En läsning av Kathryn Tanner i ljuset av Henri de Lubac

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Peter Sader; [2018-01-29]
  Nyckelord :grace; nåd; nature; natur; Henri de Lubac; Kathryn Tanner; Imago Dei;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to compare the theology of ‘Nature and Grace’ of contemporary scholar Kathryn Tanner and mid-1900 catholic theologian Henri de Lubac. The reason for choosing these theologians lies in that Tanner draws many of her ideas from de Lubac. LÄS MER

 3. 3. Nåd, skillnad, universalitet - teologiska och filosofiska perspektiv på nåden som resurs för en situationsbunden etik

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Susanne Forsström Fäldt; [2018]
  Nyckelord :nåd; nådeteologi; universalism; skillnad; etik; situationsetik; eskatologi; protestantism; Serene Jones; Alain Badiou; Jaques Derrida; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is motivated by three parallel discussions; the popular Lutheran rhetoric in placing law against grace, the discussion in contemporary moral philosophy where a neutral perspective on ethical assessments is assumed, and a recent Swedish case and public debate in which a minority group's need for bodily integrity was breached with reference to universal principles. These discussions intersect in the issue of how universal principles are to be weighed against the needs of particulate people in certain situations. LÄS MER

 4. 4. Guden - Solen - Lagen : Ett studium av hur bildspråketstrålar samman i Psalm 19

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Jeanette Tell; [2018]
  Nyckelord :Gud; Jahve; Solen; Herrens lag; ord; tal; liv; ljus; himlavalvet; glädje;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att studera huruvida bildspråket i psalm 19 strålar samman och kan ge enbild över hur psalmen kan läsas som en enhet. Psalmen är till synes två sammansatta psalmersom avslutas med en personlig bön. Uppsatsens ärende är inte varför eller när de här tvåpsalmerna har satts samman. LÄS MER

 5. 5. Tingens lydnad och människans väntan : Nödvändighet, nåd, handling och tänkande i Simone Weils filosofi

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Filosofi

  Författare :Victor Christola; [2017]
  Nyckelord :Weil; Simone Weil; nödvändighet; nåd; handling; tänkande; amor fati; uppmärksamhet; kärlek; rättvisa; etik; moral; epistemologi; vetenskapsteori; vetenskap; empiri; deduktion; analogi; matematik; ödet; tyngden; tyngdlagen; insikt; styrka; Homeros; Galilei; Newton; Spinoza; Winch; Leibniz; Nietzsche; Cockburn; Kate Larson; Rhees; Herakleitos; Parmenides; Lacan; Boethius; Jesus; Platon; Walter Benjamin;

  Sammanfattning : This bachelor thesis engages in a quest to understand the concepts of necessity and grace in Simone Weils thinking. The question in play, in which many more questions lie hidden, reads as follows: How does Weil understand the operations of grace in relation to the ”blind necessity” of the natural world, and what are the philosophical implications of this concept of grace? What are, for instance, given her understanding of the world as God’s creation, the metaphysical grounds for a basic human activitiy such as thinking or reflexion? A reading of Simone Weils works on necessity, grace, affliction and attention is contrasted with her thoughts on science, method and truth. LÄS MER