Sökning: "occuptational therapy"

Hittade 1 uppsats innehållade orden occuptational therapy.

  1. 1. AKTIVITETSPROBLEMATIK HOS KVINNOR MED ANOREXIA NERVOSA En kvalitativ litteraturstudie av självbiografier

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Camilla Johansson; Anna Sköldberg; [2021-05-26]
    Nyckelord :Anorexia nervosa; activity problems; occuptational therapy; autobiographies; women;

    Sammanfattning : Bakgrund Anorexia nervosa är en ätstörning som karaktäriseras av överdriven fixering av mat och viktnedgång. Den populationsgrupp som oftast drabbas av sjukdomen är kvinnor i tonåren. Anorexia nervosa ger både fysiska och psykiska besvär, vilka leder till såväl funktionsnedsättningar som aktivitetsbegränsningar. LÄS MER