Sökning: "omvårdnadsplan enligt omvårdnadsprocessen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden omvårdnadsplan enligt omvårdnadsprocessen.

  1. 1. Granskning av sjuksköterskans journalföring gällande emotionell hälsa hos patienter som genomgått allogen stamcellstransplantation

    Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

    Författare :Linda Cannier; [2009]
    Nyckelord :nurse; nursing documentation; nursing process; stem cell transplantation; emotional health; sjuksköterska; omvårdnadsdokumentation; omvårdnadsprocessen; stamcellstransplantation; emotionell hälsa;

    Sammanfattning : Enligt Patientdatalagen (SFS 2008:355), 3 kap, 1 § har fastställts att sjuksköterskan är skyldig att föra journal. I varje patientjournal ska upprättas en omvårdnadsplan vilken ska vara utformad enligt omvårdnadsprocessens fem faser: bedömning, diagnos, mål, planering, genomförande och utvärdering. LÄS MER