Sökning: "phronesis in nursing care"

Hittade 1 uppsats innehållade orden phronesis in nursing care.

  1. 1. Kunskapen, klokheten och kallet : En undersökande essä om att vara sjuksköterska i akutsjukvården

    Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

    Författare :Anna Thulin; [2013]
    Nyckelord :practival knowledge; phronesis in nursing care; nursing; caring; personal commitment; praktisk kunskap; fronesis i omvårdnadsarbetet; omvårdnad; omsorg; kallet;

    Sammanfattning : Uppsatsen är till formen en reflekterande vetenskaplig essä som undersöker akutsjuksköterskans yrkespraktik. Den egna erfarenheten gestaltad i form av en berättelse från ett arbetspass på sjukhuset är i fokus och undersökningen tar sitt avstamp i den. LÄS MER