Sökning: "praktisk betydelse"

Visar resultat 1 - 5 av 434 uppsatser innehållade orden praktisk betydelse.

 1. 1. Utomhuspedagogik i fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Adis Gibanica; Daniella Issa; [2023-10-19]
  Nyckelord :Skolskog; utomhuspedagogik; skogen; utveckling; lärande; hinder; möjligheter; fritidshem;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker lärares beskrivning av utomhuspedagogik i skolskogen i fritidshemmet. Vad som möjliggör och hindrar användningen av skolskogen i fritidshemmet samt förutsättningarnas påverkan. Vår studie har det sociokulturella perspektivet och pragmatismen som teoretisk grund. LÄS MER

 2. 2. Praktisk eller opraktisk majoritet? Ett aktiebolagsrättsligt perspektiv på praktisk majoritet som grund för ett koncernförhållande - med anledning av SOU 2022:29

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Astrid Malm; [2023-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En koncern består av en grupp om två eller flera företag, varav ett är moderbolag och övriga är dotterföretag. Att en koncern utgörs av flera juridiska personer innebär att aktiebolagslagens regler, som är utformade enligt idén om aktiebolaget som ett juridiskt självständigt företag, riskerar att bli verkningslösa i förhållande till koncerner. LÄS MER

 3. 3. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av den första tiden i kliniskt arbete : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Lystedt Modd; Hanna Svärd; [2023]
  Nyckelord :Newly graduated nurse; Novice; Experiences; New at work; Transition; Nyutexaminerad sjuksköterska; Novis; Upplevelser; Ny på arbetet; Transition;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskebristen är ett utbrett problem både nationellt och globalt. Sjuksköterskans särskilda kompetens inkluderar omvårdnad baserad på humanism samt vetenskaplig kunskap. Forskning om hur nyutexaminerade sjuksköterskor upplever övergången från studenter till yrkesverksamma är av stor betydelse. LÄS MER

 4. 4. Böcker, möblering, och beteenden : En studie om stök och bibliotekens spatiala påverkansmöjligheter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Biblioteks- och informationsvetenskap

  Författare :Elsa Österberg; [2023]
  Nyckelord :Library; Public librarians; Correctional services; Prison librarians; Library users; Spatiality; Behaviors; Ideal type; Heterotopia; Panopticon; Panopticism; Disorderly behavior; Bibliotek; Folkbibliotekarier; Kriminalvård; Fängelsebibliotekarier; Biblioteksanvändare; Rumslighet; Beteenden; Idealtyp; Heterotopi; Panoptikon; Panopticism; Stök;

  Sammanfattning : This bachelor’s thesis deals with how the spatiality of libraries can correlate with instances of disorderly user behaviors. The fact that public libraries are among the types that are most prone to disorder, while Kriminalvården’s (the Swedish correctional service’s) librarians rarely experience similar problematic behaviors, could be said to illustrate a balancing act between anarchy and a manic need for control; where the most ideal compromise is, is based both upon personal values and the situation at hand. LÄS MER

 5. 5. Förseningar i byggprojektering och hur de kan förebyggas

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Ammar Abdulkader; [2023]
  Nyckelord :Förseningar; byggprojektering; riskanalys; kommunikation; projketledning;

  Sammanfattning : Idag är förseningar inom byggbranschen vanliga och orsakar problem och konsekvenser i byggprojekt. När ett projekt blir försenat uppstår extra kostnader för projektägaren, entreprenören eller båda parter. LÄS MER