Sökning: "rörelsekapital"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet rörelsekapital.

 1. 1. Rörelsekapitalhantering för svenska små och medelstora företag

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Fredrik Broman; Johan Nordin; [2018]
  Nyckelord :Cash flow; CCC; company-specific; growth opportunities; industry affiliation; industry-specific; macro-specific; OLS; size; SME; WCM; WCR; working capitalförord; Kassaflöde; CCC; företagsspecifik; tillväxtmöjligheter; branschanslutning; branschspecifik; makrospecifik; OLS; storlek; SME; WCM; WCR; rörelsekapital;

  Sammanfattning : Rörelsekapitalhantering (WCM) är en viktig del i små och medelstora företags (SMF) i syfte att generera nytt kapital samt effektivisera verksamheten. Företagen i Sverige består till större delen av SMF vilket gör det viktigt att undersöka hur företagen hanterar sitt kapital. LÄS MER

 2. 2. Bygg dig en konkursbuffert : - En studie om sex nyckeltal som kan innebära finansiell oro för små bolag inom byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Gabriel Palmhag; Mattias Mårtensson; [2018]
  Nyckelord :Small constructing enterprises; financial distress; binary logistic regression; working capital management; riskbuffer on capital employed; debt-to-equity ratio; interest payable; capital turnover rate; working capital to total assets; interest cover ratio; return on total assets.; Små byggbolag; finansiell oro; binär logistisk regressionsanalys; working capital management; riskbuffert sysselsatt kapital; skuldsättningsgrad; skuldränta; kapitalets omsättningshastighet; rörelsekapital totala tillgångar; räntetäckningsgrad; avkastning på totalt kapital.;

  Sammanfattning : Denna studies syfte var att analysera sex nyckeltal och se vilka samband dessa hade på riskbuffert sysselsatt kapital. Studien utfördes på 796 små byggbolag i Sverige under perioden 2009–2016 med hjälp av en binär logistisk regressionsanalys. Som teoretisk referensram användes working capital management och finansiell oro. LÄS MER

 3. 3. Styrning av rörelsekapital i praktiken : Vilka styrsätt väljer företagen i bygg- och partihandelbranschen

  Magister-uppsats,

  Författare :Oskar Thuresson; Oscar Hjalmarsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. En Jämförelse Av Det Aktiva Arbetet Med Att Minska Kapitalbindningen I Rörelsekapitalet Mellan Svenska Företag I Mediebranschen, Skogsbranschen Samt Tillverkningsbranschen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jonas Johansson; Fredrik Jakobsen; [2017]
  Nyckelord :Kapitalbindning; kassaflöde; rörelsekapital;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Företag kan få flera positiva effekter av att aktivt arbeta med att minska kapitalbindningen i rörelsekapitalet. Företagen har dock olika möjligheter beroende på vilken bransch de arbetar inom. Kapitalbindningen kan minskas beroende på vilken bransch företaget verkar inom samt vilka val som företaget gör. LÄS MER

 5. 5. Överraskande reporäntebeskeds inverkan på enskilda företags aktiepriser : En händelsestudie av den svenska aktiemarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Isak Forslund; Malmin Jon; [2016]
  Nyckelord :penningpolitiska; transmissionsmekanismen; reporänta; aktier; aktiemarknaden; informationsasymmetri; effektiva marknadshypotesen; räntebesked; ränteöverraskning; händelsestudie; abnormal avkastning; räntekanalen; balansräkningskanalen; banklånekanalen;

  Sammanfattning : Ett av Sveriges Riksbanks främsta verktyg för att bedriva penningpolitik är reporäntan, vilken i regel ändras ett antal gånger per år. Förändringar av denna ränta påverkar enskilda företags ekonomiska tillstånd samt utsikter och följaktligen deras aktiepriser genom den penningpolitiska transmissionsmekanismen. LÄS MER