Sökning: "ratit"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet ratit.

  1. 1. Hälsoproblem hos strutsfåglar i Sverige : litteraturstudie och sammanställning av patologifynd

    L3-uppsats, SLU/Dept. of Large Animal Clinical Sciences

    Författare :Maria Gidekull; [2004]
    Nyckelord :struts; strutsuppfödning; strutssjukdomar; ratiter; ratit; emu; nandu; strutspatologi; patologi; sjukdomar; skötsel; strutsskötsel;

    Sammanfattning : In the beginning of the 1990's ratite breeding for meat production was introduced in many European countries, including Sweden. The knowledge of ostrich farming and diseases of ratites is increasing internationally but is still often limited among veterinarians. LÄS MER