Sökning: "resvanor"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade ordet resvanor.

 1. 1. Mobilitet inom detaljhandeln: En jämförande studie av resvanor bland anställda inom detaljhandeln i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Anton Florén Göransson; Óli Valur Viglundsson; [2020-09-04]
  Nyckelord :Hållbar mobilitet; detaljhandel; Frölunda torg; innanför vallgraven; resvaneundersökning; resvanor; modal shift;

  Sammanfattning : This thesis aims to study the travel habits of the employees in retailing within the region ofGothenburg. In particular, the thesis aims to identify differences in modes of travel betweenemployees from the peripherally located retailing area of Frölunda torg and the businesseslocated within the moat in the center of the city. LÄS MER

 2. 2. What Moves You? : A Study of Mode Shift Motives in Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Alexander Gaio; [2020]
  Nyckelord :mode shift; travel behaviour; mobility management; theory of planned behaviour;

  Sammanfattning : What causes people to change their primary transportation mode and sustain the change in the absence of an incentive? Shifting towards sustainable modes is a vision shared by many municipal, regional, national and international bodies around the world, but it is difficult to change individuals’ behaviour, especially when there is no incentive to do so. Through understanding how individuals make decisions about their planned behaviour and determining what are opportune moments to re- learn travel habits, it may serve as a key opportunity to influence sustainable mode share. LÄS MER

 3. 3. Designförslag för att övertyga äldre mothållbara transportval

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Alexander Perälä; Jonatan Nyberg; [2020]
  Nyckelord :Persuasive design; Persuasive technology; Personalisation; Mobility; Mobility as a Service; MaaS; Sustainable mobilit; Interaktionsdesign; Övertygelse; Övertygande design; Övertygande teknologi; Personalisering; Mobilitet; Mobilitetstjänster; Mobilitet som tjänst; Hållbar mobilitet;

  Sammanfattning : På grund av transportsektorns negativa påverkan på klimatet, miljön, och människans hälsa, är detväsentligt att identifiera alternativa transportlösningar såväl som det behövs förändrade resvanor ochbeteenden. Hållbarhet är särskilt viktigt för framtidens transportlösningar, och det är ett område därpersonliga behov och preferenser är avgörande för val av transport. LÄS MER

 4. 4. Privat bildelning - Faktorer som påverkar användandet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Susanna Sjöstrand; Märta Kjellberg; [2020]
  Nyckelord :Bildelning; Privat bildelning; Delningsekonomi; Resvanor; Theory of planned behavoir; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis analyzes what factors influence the use of private carsharing and if it would be desirable with an increased use. Many claim that, in addition to contributing positively to the sharing economy, the concept can also contribute to a more sustainable society. The methods used in this thesis contained two interviews and one survey. LÄS MER

 5. 5. Flexibla parkeringstal : Ett effektivt verktyg för att främja hållbart resande?

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Lovisa Höök; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Parkeringstal med miniminivåer har funnits i Sverige sedan 1960-talet då bilen blev ett alltmer dominerande inslag i svenska städer och samhällen. Med hjälp av parkeringstalen kan kommuner ställa krav på att byggherrar ska tillhandahålla tillräckligt många parkeringsplatser i samband med nybyggnation. LÄS MER