Sökning: "resvanor"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade ordet resvanor.

 1. 1. Höghastighetståg - Vägen till hållbar mobilitet mellan Stockholm och Göteborg?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Carin Andersson; Anna Kam; [2019-08-05]
  Nyckelord :Höghastighetståg; Hållbar mobilitet; Resebeteende; Modal shift; Fritidsresor;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka om människors resesätt och resvanor förändras med införande av höghastighetståg mellan Göteborg och Stockholm. Vidare jämförs hur resval och färdsätt prioriteras beroende på om resan görs med arbetet eller på fritiden. LÄS MER

 2. 2. Hållbart resande och detaljplaneringens inverkan : En studie av kvarteret Runstenen i Gävle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Erika Lindström; [2019]
  Nyckelord :Sustainable travel; sustainable development; urban planning; detailed planning; Hållbart resande; hållbar utveckling; stadsplanering; detaljplanering;

  Sammanfattning : Hållbart resande och mobilitet är viktig del av en hållbar utveckling för städer och samhällen både idag och i framtiden. Hållbar utveckling är också målet på både nationell och lokal nivå. Målen innebär en utveckling där det behöver ske en övergång till mindre biltrafik och mer hållbart resande. LÄS MER

 3. 3. "Jag har inget emot kollektivtrafiken om jag säger så, men..." : En kvalitativ studie om män och kvinnors resvanor och inställningar till arbetspendling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Miljövetenskap

  Författare :Petra Jönsson; Julia Mattsson; [2019]
  Nyckelord :Arbetspendling; stress; kollektivtrafik; färdsätt; val av färdmedel; könsskillnader;

  Sammanfattning : The traffic sector is responsible for the greatest amount of greenhouse emissions in Sweden because of its combustion of fossil fuels. Sandviken is the municipality in Gävleborg county that uses the least amount of public transportation in form of bus traffic. LÄS MER

 4. 4. Mobil utan bil? : En mobilitetsstudie med individens perspektiv i fokus

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Jesper Thelander; [2019]
  Nyckelord :Mobilitet; Mobility Management; Attityd; Kollektivtrafik; Bil;

  Sammanfattning : Bilen har länge varit central i samhället. Användandet av personbilar står för stora mängder utsläpp som hotar kommande generationers livskvalitet. Denna studie syftar att studera resvanor och attityder gentemot bilanvändning och kollektivtrafik. Undersökningsområdet är Barkarbystaden beläget nordväst om Stockholm. LÄS MER

 5. 5. Nudging mot hållbara transportbeteenden: Med framing som verktyg? : En experimentell enkätstudie om framings påverkan på studenters skattning av miljöattityder, intentioner och attityder till resvanor och val av färdmedel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Malin Bäcklin; Sandra Söderlund; [2019]
  Nyckelord :Nudging; Framing; Experiment; Enkätundersökning;

  Sammanfattning : Växthusgasutsläpp från personbilar påverkar klimatet negativt och har lett till att vi idag står inför stora utmaningar. För att minska på växthusgasutsläppen krävs att människor förändrar sina transportbeteenden. LÄS MER