Sökning: "sälj planering"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden sälj planering.

 1. 1. Sales and Operations Planning - Identifying and creating product families

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Jennifer Roos; Erik Halvardsson O'Meara; [2019]
  Nyckelord :Sales and Operations Planning; S OP; Product families; Product Family Process PFP ; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sälj och verksamhetsplanering (SVP) är ett ramverk för att balansera utbud och efterfrågan. Processens huvudsakliga syfte är att adressera komplexitet vid planering genom tvärfunktionellt samarbete, vilket involverar nyckelpersoner från relevanta avdelningar. För att effektivt bedriva SVP måste planeringen ske på rätt nivå. LÄS MER

 2. 2. Hantering av CNC-program i tillverkande miljöer

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Elle Edström; Alex Warris; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The market for industrial robots has seen exponential growth in recent years, leading to new challenges for industrial robot manufacturers. These increases in demand have been fluctuating, and as a way of coping with the new uncertainties, supply chain flexibility (SCF) has become a higher priority for many actors in the sector. LÄS MER

 3. 3. Produktionsstrategi och långsiktig planering på tillverkningsenheter inom fordonsindustrin : En fallstudie på Scanias motortillverkning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Anna Liljestrand; Amanda Wårell; [2017]
  Nyckelord :Långsiktig planering; Huvudplan; Produktionsplanering; Produktionsstrategi; Lean; Agil; Fordonsindustrin;

  Sammanfattning : Globalisering och intensiv konkurrens har skapat komplexa affärsmiljöer vilket har lett till att det är försörjningskedjorna som konkurrerar och inte företagen i sig. Fordonsindustrin är dessutom en industri som karaktäriseras av höga fasta kostnader samtidigt som ökad produktinnovation och varierande efterfrågan förekommer. LÄS MER

 4. 4. Sales and Operations Planning : Major obstacles faced by complex manufacturing organizations in operationalizing a standard level process

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :Emelie Nyström; MADELEINE BERN; [2014]
  Nyckelord :Sales Operations Planning; process maturity; complex manufacturing organizations; Sälj- och verksamhetsplanering; mognadsprogression; komplexa tillverkande;

  Sammanfattning : Litteraturen om Sälj- & verksamhetsplanering (S&OP) är generellt sett samstämmig kring slutsatsen att  en  sådan  process är  överlägsen traditionell planering,  där  varje  funktion planerar  sin  egen verksamhet. Men även om konceptet och möjliga fördelar är lätta att förstå, så har det visat sig svårt för många företag att operationalisera processen i verkligheten. LÄS MER

 5. 5. Framtagande av ett planerings- och styrsystem : Trioplast i Landskrona AB

  M1-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Henrik Andersson; Herman Persson; [2013]
  Nyckelord :Planerings- och styrsystem; Hierarkisk planering; Sälj- och verksamhetsplanering; Huvudplanering; Behovsplanering; Materialplanering; Kapacitetsplanering; Detaljplanering; Produktionsplanering; Planning and control system; Hierarchical planning; Sales and operations planning; Master scheduling; Master planning; Requirement planning; Material planning; Capacity planning; Shop floor Control; Production activity control; Production planning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trioplast Landskrona tillverkar och trycker plastmaterial till förpackningar. Med en prispressad marknad så upplever företaget att de har svårt att konkurrera med andra företag belagda i lågavlönade länder. LÄS MER