Sökning: "sarah boij"

Hittade 1 uppsats innehållade orden sarah boij.

  1. 1. Vilka strategier använder SFI-lärare för att motivera elever till att lära sig svenska? : En kvalitativ studie om sex lärares perspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

    Författare :Mina Aharbil Persson; Sarah Boij; [2020]
    Nyckelord :Motivation; Andraspråk; L2; SFI; lärares uppfattningar; intervju;

    Sammanfattning : Bakgrund: Det står klart och tydligt i Skollagen (2010:800), SkolL, 1 kap. 4 §: att utbildningen inom skolväsendet ska främja alla elevers lust att lära. Därmed har lärare ett uppdrag att stimulera och motivera lärandet hos elever. LÄS MER