Sökning: "supporttheory"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet supporttheory.

  1. 1. "För vi får det inte att fungera" : Föräldrars upplevelse av kontakten med familjebehandlare när barnen har diagnosticerats inom det autistiska spektrumet

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

    Författare :Evelina Karlsson; Ann-Sofie Wester; [2018]
    Nyckelord :Parents; autism spectrum disorder; familjebehandlare or family therapist; supporttheory; alliance; Föräldrar; autismspektrumtillstånd; familjebehandlare; stödteori; allians;

    Sammanfattning : Vårt syfte med den här studien var att undersöka hur föräldrar till barn som diagnosticerats med autismspektrumtillstånd (AST) upplevde kontakten med och stödet från kommunens familjebehandlare, en insats som tillhandahålls av socialtjänsten och ofta utförs av socionomer. Vi ville undersöka hur föräldrar har upplevt familjebehandlarnas bemötande, om de fick konstruktiv hjälp samt om familjebehandlarna har haft kunskaper om autismspektrumtillstånd. LÄS MER