Sökning: "familjebehandlare"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet familjebehandlare.

 1. 1. "Hade vi satsat på det förebyggande arbetet i god tid så hade vi inte behövt släcka bränder som vi gör i dagsläget." - En kvalitativ studie om socialarbetares syn på det förebyggande arbetet för att förhindra barn & ungdomars ingång i gängkriminalitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Dilara Aslaner; Roken Meyro; [2023-04-24]
  Nyckelord :gängkriminalitet; barn och ungdomar; förebyggande arbete; socialarbetare;

  Sammanfattning : Gängkriminalitet är ett högst aktuellt ämne i dagens Sverige, där många har åsikter om hur arbetet för att förhindra rekrytering till gängkriminalitet bör bedrivas. Debatten om rekryteringen av barn och ungdomar förekommer framför allt i samband med särskilt utsatta områden. LÄS MER

 2. 2. När vi inte talar samma språk : En kvalitativ intervjustudie om upplevelser av det professionella mötet mellan familjebehandlare och familjer av utländsk bakgrund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Tina Lundblad; Elin Qvick; [2023]
  Nyckelord :Family treatment; Intercultural social work; Cultural competence; Alliance; Culturalism; Familjebehandling; Interkulturell socialt arbete; Kulturkompetens; Allians; Kulturalism;

  Sammanfattning : Att arbeta som familjebehandlare inom individ- och familjeomsorgen innebär att dagligen möta familjer som bär sin unika historia, sitt kulturella ursprung och livserfarenheter. När familjebehandlare och familj inte talar samma språk kompliceras mötet och utmaningar kan uppstå. LÄS MER

 3. 3. "Hur gör du ett LVU respektfullt?" : Fyra socialsekreterares upplevelser om att skapa en relation och erbjuda stöd till föräldrar vars barn blivit placerade i samhällsvård.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Annika Bäckström; Elvira Ekelund; [2023]
  Nyckelord :LVU; föräldrar; socialsekreterare; stödinsats; relation; skam;

  Sammanfattning : När samhället omhändertar ett barn är det omöjligt att undgå ett mycket starktmyndighetsingripande. Denna uppsats belyser socialsekreterares upplevelser av att arbeta medföräldrarna till ett barn som blivit placerat i samhällsvård. LÄS MER

 4. 4. KOGNITIV INTEGRERAD BEHANDLING VID BARNMISSHANDEL : - EN KVALITATIV UNDERSÖKNING OM FAMILJEBEHANDLARESUPPLEVELSER AV INSATSEN

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Louise Berg; Emma Klockar; [2023]
  Nyckelord :Familjebehandling; KIBB; KBT; våld mot barn; våldsutövande föräldrar; socialt arbete;

  Sammanfattning : Barn som blir utsatta för våld i hemmet är en utbredd problematik i Sverige. Trots stärktjuridisk position till följd av implementeringen av Barnkonventionen i svensk lagstiftning2020 är det ett stort antal barn som utsätts för våld i hemmet. LÄS MER

 5. 5. En diagnos identifierar inte en person, men personens behov kan synliggöra en diagnos : En kvalitativ studie om socialarbetares upplevelse av arbetet med föräldrarmed neuropsykiatriska diagnoser

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Madelene Forss; Lovisa Bosinaki; [2022]
  Nyckelord :Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; identifiering; npf; adhd; autism; föräldraskap; föräldraförmåga;

  Sammanfattning : Studiens utgångspunkt är att vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (npf) kan uppleva utmaningar dels i rollen som förälder, dels i relation till samhällets förväntningar men även i kontakt med myndigheten. I ett hjälpsystem som kräver en viss självständighet och förmåga att upprätthålla struktur för att tillvarata sina rättigheter, fann vi intresse i att närma oss hur socialarbetare kan identifiera och synliggöra personer med kognitiva nedsättningar för att möjliggöra rätten till likvärdigt stöd och hjälp. LÄS MER