Sökning: "familjebehandlare"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet familjebehandlare.

 1. 1. “Man ska räcka till för många och också sig själv” En kvalitativ studie om familjebehandlares upplevelser av psykiskt påfrestande arbetsuppgifter och kännedom om sekundär traumatisering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Alice Grudeborn; Jenny Örnberg; [2020-08-12]
  Nyckelord :sekundär traumatisering; psykisk påfrestning; coping; återhämtning; familjebehandlare;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att undersöka familjebehandlares upplevelser av psykisk påfrestning iarbetet och vilka strategier de använder sig av samt anser sig behöva för att hantera detta. Syftetvar också att undersöka familjebehandlares tankar och kännedom om begreppet sekundärtraumatisering. LÄS MER

 2. 2. MÖTET MED KLIENTEN : En kvalitativ studie som undersöker familjebehandlares och socialsekreterares professionella möte med klienter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Fanny Fägersten; Elsa Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Personal treatment; relationship building; role conflicts; social workers; clients; Bemötande; relationsskapande; rollkonflikter; socialsekreterare; familjebehandlare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka socialsekreterares och familjebehandlares professionella möte med klienter. Det professionella mötet studeras och analyseras i studien utifrån tre huvudteman: bemötande, allians- och relationsskapande samt rollkonflikter. LÄS MER

 3. 3. Dans- och rörelseterapi i det sociala arbetets kontext : - En utforskande intervjustudie med yrkesverksamma dansterapeuter

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Evelina Sandström; [2020]
  Nyckelord :ickeverbal kommunikation; helhetssyn; inkluderande metod; dansterapi; socialt arbete;

  Sammanfattning : Användningen av dansterapi inom Sveriges kommunala och regionala verksamheter är i dagsläget begränsad men etableras allt mer, i takt med utökad forskning inom området. Studiens har som syfte att utforska hur dansterapi kan användas inom det sociala arbetets kontext. LÄS MER

 4. 4. Att inte trampa i heteronormklaveret : En kvalitativ studie av hur familjebehandlare förhåller sig till heteronormen i mötet med samkönade föräldrar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Kristin Andersson; [2020]
  Nyckelord :family treatment; heteronormativity; same-sex parents; familjebehandling; heteronormativitet; samkönade föräldrar;

  Sammanfattning : I och med att regnbågsfamiljer blir allt vanligare ökar kraven på ett likvärdigt och professionellt bemötande, vilket således ställer krav på kunskap och kompetens hos professionella. Samtidigt råder fortfarande heteronormativa föreställningar om familjen i samhället. LÄS MER

 5. 5. ”Socialtjänsten är inget farligt, det är en möjlighet, en tillgång.” : En kvalitativ studie om professionellas erfarenheter av tillit hos föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Emelie Danielsson; [2019]
  Nyckelord :Intellectual disabilities; Parents; Social network; Social capital; Trust; Intellektuell funktionsnedsättning; Föräldrar; Sociala nätverk; Socialt kapital; Tillit;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att bidra med kunskap om hur professionella ser på faktorer som kan ha betydelse för social och politisk tillit hos föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning. Det bakomliggande intresset grundar sig i det faktum att personer med intellektuell funktionsnedsättning många gånger har dåliga erfarenheter av kontakt med professionella som arbetar med att ge den typ av insatser som riktar sig till denna målgrupp. LÄS MER