Sökning: "familjebehandlare"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet familjebehandlare.

 1. 1. “Vem är du och vem är jag och vad skall vi göra tillsammans?” En kvalitativ studie om familjebehandlarens syn på samverkan med socialsekreterare kring gemensamma ärenden.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Irma Linlycke Hillum; Anjali Odedra; [2021-06-08]
  Nyckelord :samverkan; samsyn; roller; familjebehandlare; socialsekreterare;

  Sammanfattning : Samverkan, samsyn, roller, familjebehandlare, socialsekreterare.... LÄS MER

 2. 2. Samforskning: en kvalitativ studie om samforskning som kvalitets- och utvärderingsmetod

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ann-Charlotte Alm Reich; Anette Axelsson; [2021]
  Nyckelord :samforskning; relation; tematisk analys; evidens; tyst kunskap co-research; relationship; thematic analysis; evidence; silent knowledge; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka utvärderingsmetoden samforskning. Utifrån tre huvudfrågor har författarna genom intervjuer, både enskilda och i fokusgrupp, försökt nå en fördjupad förståelse för vilka fördelar och svårigheter som finns med samforskning, samt hur denna står sig i förhållande till samhällets krav på utvärdering och evidens. LÄS MER

 3. 3. Att möta utsatta barn : Berättelser från professionella inom socialtjänsten om vad som är viktigt i bemötande och samtal med barn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Emelie Erdman; Emelie Olsson; [2021]
  Nyckelord :Barn; barnsamtal; bemötande; socialtjänsten;

  Sammanfattning : Denna studies föreliggande syfte har varit att få en ökad förståelse för hur professionella inom socialtjänsten bemöter och samtalar med barn. Studiens metodologiska utgångspunkt har utgjorts av en kvalitativ ansats följt av ett hermeneutistiskt och fenomenologiskt synsätt. LÄS MER

 4. 4. NÄR PROFESSIONELLA TALAR OM “BARNETS BÄSTA” : EN DISKURSANALYTISK STUDIE

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Shahad Yahya; [2021]
  Nyckelord :Barnets bästa; barnperspektiv; diskurs; foucauldiansk diskursanalys.;

  Sammanfattning : Barnets bästa och barnperspektiv är centrala begrepp inom Barnkonventionen som blevsvensk lag den 1 januari 2020. Studiens syfte är att studera socialsekreterares ochfamiljebehandlares konstruktioner av barnets bästa och barnperspektiv för att kunnaidentifiera vilka diskurser som omger professionellas tal. LÄS MER

 5. 5. "Vi har ju barnet i fokus" : Familjebehandlares berättelser om umgängen med familjehemsplacerade barn och deras biologiska föräldrar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Elin Johansson; Anes Dujsic; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att urskilja hur barnets bästa och behov konstrueras i familjebehandlares berättelser om sina erfarenheter kring dilemman och deltagande i umgängen mellan familjehemsplacerades barn och deras biologiska föräldrar. Studien består av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sju professionella familjebehandlare, vars berättelser analyseras utifrån en narrativ ansats. LÄS MER