Sökning: "Catrine Forslund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Catrine Forslund.

  1. 1. Faktorer som påverkar patientens följsamhet tillkompressionsbehandling av venösa bensår – Enlitteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

    Författare :Madeleine Andersson; Catrine Forslund; [2019]
    Nyckelord :Adherence; compression treatment; factors; patient; venous leg ulcers; Faktorer; följsamhet; kompressionsbehandling; patient; venösa bensår;

    Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av venösa bensår hos den vuxna befolkningen i EU-länderna uppskattas vara mellan 490 000 upp till 1,3 miljoner personer. Den viktigaste behandlingen för att förebygga recidiverande bensår är kompressionsstrumpor. LÄS MER