Sökning: "Allians"

Visar resultat 1 - 5 av 230 uppsatser innehållade ordet Allians.

 1. 1. Föräldrars delaktighet En studie av terapeuters syn på föräldrars delaktighet inom hälso- och sjukvårdens primärvård

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Berit Johansson; [2020-04-27]
  Nyckelord :föräldrar; behandling; delaktighet; partnerskap; medskapare.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka och beskriva terapeuters erfarenheter, tankar och inställning till föräldrars delaktighet i barn och ungdomars behandling. Frågeställningar var; att undersöka när och varför terapeuterna anser att föräldrar skall göras delaktiga; att undersöka, beskriva och försöka förstå terapeuternas delaktighetsskapande process och vilka utmaningar de erfarit i samband med detta, samt utforska förslag på utvecklingsområden. LÄS MER

 2. 2. Symbolisk makt och professionsstrider inom psykiatrin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Peter Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :Fält; Doxa; Professionella yrkesgrupper; Symbolisk makt; Kritisk diskursanalys; Neoliberalism; Granskningskultur; Medikalisering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar symbolisk makt i striden mellan och inom professionella yrkesgrupper och Socialstyrelsen kring de prioriteringar och rekommendationer av behandlingsmetoder som gjordes genom revideringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2016 till 2017. Uppsatsens syfte är att utifrån ett kultursociologiskt perspektiv fördjupa kunskapen om hur en symbolisk maktordning, en doxa, reproduceras på det psykiatriska fältet genom professionella yrkesgruppers kamp om erkännande och anseende. LÄS MER

 3. 3. Från relation till allians : Förutsättningar hos anställda inom SiS

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Anna Björn; Camilla Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Relation; Allians; SiS-Statens Institutionsstyrelse; Personal; Värderingar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Afrikanska småstaters säkerhetsstrategiska alliansval

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Bengt Nitz; [2020]
  Nyckelord :war studies; small states; strategy; alliances; China; Africa; Botswana; krigsvetenskap; småstater; säkerhetsstrategi; alliansval; Kina; Afrika; Botswana;

  Sammanfattning : De nu rådande teorierna kring småstater och deras säkerhetspolitik har kritise- rats för att vara allt för knutna till västerländska och europeiska småstater. Den här forskningen har därför undersökt orsaker och motiv för en afrikansk småstat att välja att gå in i en allians. LÄS MER

 5. 5. En osäker allians : En studie av relationer mellan föräldrar och socialtjänsten vid barnutredning i Sverige

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Simon Svartberg; [2020]
  Nyckelord :Social services; Child protective services; Social secretary; Relationship; Parents; Engagement; Child investigation; Compassion-focused therapy.; Socialtjänst; Myndighet barn; Socialsekreterare; Relation; Föräldrar; Barnutredning; Compassion-fokuserad terapi.;

  Sammanfattning : Studien undersöker utmaningar inom socialtjänstens arbete med barnutredningar och relationen till föräldrar, specifikt när relationen till föräldrar inte blir produktiv och snarare hindrar utredningsarbetet. Konsekvenser av en dålig relation kan vara att barnet blir osynligt i processen då fokus hamnar på föräldrars problematik och känsloliv, samt att barnets situation inte kan utredas och barnet riskerar att fara illa. LÄS MER