Sökning: "vad betyder ordet litteratur"

Hittade 1 uppsats innehållade orden vad betyder ordet litteratur.

  1. 1. "Även för hörande betyder ordet algebra i princip ingenting" : en studie av döva elevers svårigheter med symbolförståelse inom algebra ur några dövlärares perspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

    Författare :Isabel Ekman; [2011]
    Nyckelord :algebra; döva elever; teckenspråk; tvåspråkighet; svenska som andraspråk;

    Sammanfattning : Syftet med studien har varit att ta reda på om döva elever har svårigheter inom algebra. Inom algebra fokuseras då de tre symbolbetydelser som är karakteristiska för ekvationer, likhetstecknet, minustecknet samt bokstavssymbolerna. LÄS MER