Bamses politiska & moraliska utveckling – En jämförelse mellan 1980-1990

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Denna uppsats behandlar tidningen Bamses politiska & moraliska utveckling från 1980-talet till idag. Resultaten som redovisas baseras på en text och bildanalys av alla tidningar släppta 1980-1990 respektive 2002-2012. Dessa har legat till grund för en analys som kunnat konstatera att Bamse förändrats från att framföra tydlig socialistisk/marxistisk och ekologistisk ideologi till en socialliberal ideologi med mindre aktivistisk ekologism. Dessutom har jag kunnat konstatera att man tonat ned den politiska & moraliska retoriken och minskat frekvensen av dessa serier till förmån för serier vilka snarare håller sagokaraktär. Uppsatsen förespråkar utifrån sin analys en förklaringsmodell för denna förändring som tar utgångspunkt i det faktum att tidningen under 1980-talet ägdes och producerades av en privatperson medan den 2002-2012 ägs och drivs av ett företag med vinst som primärt intresse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)