Arbetsmiljöundersökning och exponeringsmätning på en skjutbana (FOI, Grindsjön)

Detta är en Magister-uppsats från KTH/Ergonomi

Författare: Anna Ruhn; Pablo Diaz; [2012]

Nyckelord: arbetsmiljö; skjutbana; luftföroreningar; bly;

Sammanfattning: Bakgrund: Totalförsvarets forskningsinstituts skjutbana i Grindsjön är en provanläggning där storskaliga försök kan utföras för analys och metodutveckling av militära vapensystem. Olika typer av material som kan röra sig om fordonsskydd eller personskydd testas. Arbetsplatsen undersöktes av Previa, augusti 2011 och flera problemområden identifierades. Ventilationen i skjutbyggnaden hade brister och misstanke fanns om exponering för damm och partiklar samt tungmetaller på skjutbanan. Syfte: Syftet med studien var att utföra mätning av exponering för damm samt tungmetaller på FOI:s skjutbana, där ventilationsundersökning och emissionsmätning gjordes för att förtydliga exponeringsbilden. Koncentrationer av identifierade potentiellt hälsofarliga ämnen jämfördes med hygieniska gränsvärden varefter åtgärdsförslag presenterades. Metod: Studien utfördes med hjälp av observationer, intervju och mätningar. Mätningar avsåg exponering i form av emissionsmätning samt mätning av bakgrundshalt. Dessutom undersöktes ventilationen, genom mätning av lufthastigheten samt undersökning av luftrörelser. Temperaturen noterades i samband med mätningen. Mätresultatet analyserades och jämfördes med hygieniska gränsvärden. Slutsats: Blyhalter låg över de hygieniska gränsvärdena för båda arbetstagarna samt vid källan. Andra uppmätta halterna av både respirabla och totala dammpartiklar samt dess metallsammansättning översteg generellt inte de uppsatta hygieniska gränsvärdena. De högsta uppmätta halterna av damm och metaller var som förväntad vid emissionskällan. Efter undersökningen av ventilation och mätning av lufthastigheten konstaterades det att den var otillfredsställande med brister i uppbyggnad samt funktion. Utifrån arbetets art borde den byggas om så att arbetstagarna inte utsätts för farliga ämnen. Den dåliga städningen bidrar dessutom till en icke godtagbar arbetsmiljö.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)