Den psykosociala arbetsmiljön - Hur långt sträcker sig arbetsgivarens rättsliga arbetsmiljöansvar för att förebygga ohälsa och olyckor?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: Begreppet arbetsmiljö har förändrats i takt med samhällets utveckling och idag läggs större vikt vid psykosociala faktorer. Arbetsmiljölagen fastställer att arbetsmiljön ska vara god och att risker, av både fysisk och psykosocial karaktär, för ohälsa och olyckor ska förebyggas. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilket ansvar arbetsgivaren har för den psykosociala arbetsmiljön och hur långt ansvaret sträcker sig, med utgångspunkt i arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, det systematiska arbetsmiljöarbetet, det straffrättsliga ansvaret i form av brott mot arbetsmiljölagen och arbetsmiljöbrott enligt Brottsbalken. Med hjälp av den rättsdogmatiska metoden har rättsutredningen lett fram till fyra identifierade problemområden som analyserats. Slutsatsen är att arbetsgivarens ansvar över den psykosociala arbetsmiljön är omfattande och att arbetsgivaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att förebygga ohälsa och olyckor. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar är uttömmande och hänsyn måste tas till det enskilda fallet vilket gör det svårt att fastställa en gräns för rehabiliteringsansvaret trots att praxis fastslagit vissa begränsningar. Både brott mot arbetsmiljölagen och arbetsmiljöbrott i Brottsbalken syftar till att förebygga ohälsa för att åstadkomma en god arbetsmiljö. En skillnad är att brott mot arbetsmiljölagen verkar proaktivt medan arbetsmiljöbrott aktualiseras först då en arbetsgivare brustit i sitt arbetsmiljöansvar vilket orsakat skada eller fara.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)