Variation i matematikundervisning - hur kan IT bidra?

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Sammanfattning:Det övergripande syftet med studien är att undersöka hur IT kan bidra med en variation iundervisningsformer i matematikundervisning. Våra huvudfrågor är: Hur samspelar undervisningsformenmed hur det matematiska innehållet framträder i undervisningen då IT används och vad innebäranvändningen av IT för interaktionen mellan elever och mellan lärare och elever?Studiens uppläggning omfattar tre olika observationer respektive tre intervjuer. Datan är selekterad ochsammanvävd till det som utgör vårt resultat, som vi sedan i diskussionen belyser utifrån tidigare forskningoch ett sociokulturellt perspektiv.Slutsatserna är att då IT används i matematikundervisningen kan det matematiska ämnesinnehålletförändras samt beroende på elevers olika förkunskaper kring IT, påverkar detta hur mycket elever kantillgogogöra sig det matematiska innehållet och hur interaktionen mellan lärare och elev och mellan eleverser ut.En pedagogisk fördel med IT är att läraren i undervisningssituationer kan bygga vidare med materialet i enkumulativ process. Relevant för läraren är också att elever, då IT används, tenderar att i större utsträckningsöka efter material själva och bli mer delaktiga i sin egen lärandeprocess.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)