Produktionsoptimering : Identifiering av flaskhalsar och förbättringsförslagi en industri med hög produktvariation

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Sammanfattning: I en konfigurerbar produktion med hög produktvariation förändras förutsättningarna och karaktären i produktionen när olika varor ska tillverkas. Hög produktvariation medför dock vissa utmaningar. Skiftande flaskhalsar är ett exempel på vanligt förekommande problem. När det dessutom handlar om en kapitalintensiv produktion med dyra maskiner är det viktigt att störningar och stopp minimeras för att ej förlora intäkter. Den här rapportens syfte är att kartlägga produktionen, identifiera dess flaskhalsar och baserat på den informationen lägga fram förbättringsförslag. Rapporten bygger på en blandning av kvantitativa och kvalitativa metoder. Den kvantitativa delen utgörs av insamlad data från företagets interna databas samt egna tidsstudier. Det används för att grunda förslag och beslut på fakta. I den kvalitativa delen genomförs intervjuer, samtal samt observationer. Den kvalitativa delen används för att få en överblick över produktionens problemområden samt tidigare implementerade åtgärder som slutligen landar i idéer till förbättringar. Resultaten visade på att två olika flaskhalsar i produktionen förekommer, såglinjen och paketläggaren. Dessa skiftar beroende på vad som tillverkas och gör att buffertar i produktionen påverkas. Paketläggaren beräknas vara den största flaskhalsen baserat på att den kräver längst total produktionstid över aktuell tidsperiod. Ett antal förbättringsförslag har tagits fram där exempelvis sekvensering av ordrar och standardiserat arbetsflöde tas upp. Delar av arbetet kan användas för en grund i vidare forskning, då mycket av datasamlingen är utförd och sammanställd, samt att beräkningsprogram har utformats som kan användas för att teoretiskt validera förbättringsförslag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)