Att minska e-handelns returgrad : Hur medietekniska lösningar kan minska andelen returer

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

Sammanfattning: Eftersom e-handeln ökar och returgraden likaså har returer blivit ett av e-handelns största miljöproblem, särskilt inom modebranschen. Detta arbete syftar därför till att undersöka vad som påverkar den höga returgraden samt hur olika medietekniska lösningar såsom produkt-information, kundrecensioner, storleksguider och virtuella provrum kan minska returgraden. I två fokusgrupper diskuterades arbetets syfte och resultatet sammanställdes sedan i en innehålls-analys. Med utgångspunkt i tidigare forskning och det empiriska materialet fördes en diskussion kring returorsaker samt medietekniska lösningar och deras potential. Både empiri och tidigare forskning vittnar om att storlek- och passformsproblem är de främsta orsakerna till retur och att medietekniska lösningar kan reducera antalet returer inom modebranschen genom att minska dessa problem. Dock behöver e-handelsföretag arbeta för att sådana lösningar ska användas i större utsträckning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)