Framgångsfaktorer för delaktiga medarbetare i förändringsarbete : En fallstudie om delaktighet, förändring och ledarskap

Detta är en Magister-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem (2023-)

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att undersöka om medarbetarnas delaktighet i en svensk myndighetsutövande verksamhet ökar acceptansen för förändring. Myndigheten Försäkringskassan är mitt i en pågående förändring och har använts som fall i en fallstudie. Sju semistrukturerade intervjuer har genomförts, där en av dem har beskrivit fallet vid ett förändringsarbete och i övriga sex intervjuer har respondenterna fått svara på frågor kring delaktighet, förändring och ledarskap vid förändringsarbete med hjälp av en intervjuguide. Resultatet visar att framgångsfaktorer för delaktighet är att skapa en Vi-känsla i gruppen, att känna sig lyssnad på och tillsammans komma fram till ett beslut samt möjligheten att välja i vilken omfattning man vill vara delaktig. Vid förändring är framgångsfaktorerna tydlighet och förståelse om varför en förändring behöver göras samt tidsutrymme för medarbetare att bearbeta förändringen. Till sist visar resultatet att framgångsfaktorer inom ledarskapet är att lyssna på sina medarbetare, ge dem befogenheten att fatta viktiga beslut, lita på att de gör sitt bästa och utöva ett ledarskap där allas olika förutsättningar för förändring accepteras. Det hinder som medarbetare upplever för delaktighet vid förändringsarbetet är att handlingsutrymmet i en myndighetsutövande verksamhet är litet.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)