Hur kan barnfetma förebyggas?

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning:

Barnfetma är ett av de allvarligaste folkhälsoproblemen, ungefär 20-25 % av Sveriges barn och ungdomar är överviktiga. Barn med övervikt riskerar att drabbas av sjukdomar såsom diabetes, leverpåverkan och fettrubbningar samtidigt som de riskerar att bli mobbade av andra barn. Syftet var att ta reda på hur barn och föräldrar kan förebygga övervikt och fetma hos barnet samt vilken roll sjuksköterskan spelar i förebyggandet av barnövervikt. Vetenskapliga artiklar söktes på Pubmed och har sammanställts till ett resultat. Två av studierna beskrev att programmet "Let's go 5-2-1-0" kan motivera barn att gå ner i vikt och förbättra sina hälsovanor, tillsammans med motiverande samtal ger det ännu bättre resultat. Även genom att använda äldre elever som mentor till yngre elever kan hälsovanor förbättras. Föräldrarna spelar en stor roll, det kan bli problem när föräldrarna inte anser att barnets övervikt är ett problem och det finns även en rädsla för ätstörningar om ämnet tas upp med barnet. Ett annat problem som beskrevs vara den enkla åtkomsten av onyttig mat och dryck och bristen på billiga faciliteter för utförande av fysiska aktiviteter. Två studier belyste att sjuksköterskorna upplevde brist på tid, verktyg och resurser för att arbeta förebyggande mot och behandla barnfetma. Slutsatsen är att för att lyckas med förebyggande och behandling av övervikt krävs att föräldrarna är motiverade att utföra ändringar i vardagen. Sjuksköterskor inom primärvården och på barnmottagningen och skolsköterskor anser sig inte ha tid, verktyg eller resurser att hantera detta problem och de anser att det krävs mer utbildning och tid.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)