Upplevelser av personlighetsförändringar under och efter ett kemiskt beroende

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

Sammanfattning: Studiens syfte var att undersöka om respondenterna upplevde personlighetsförändringarfrån att vara fast i ett missbruk till att sedan sluta missbruka och bli fri från det. Enkvalitativ metod användes där sex respondenter, tre män och tre kvinnor i åldersspannet27 till 50 år fick genomgå semistrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide.Intervjuerna transkriberades och analyserades genom induktiv tematisk analys.Resultatet visade på tre teman vilka var följande: (1) Identitetssökande med en osäkersjälvuppfattning (2) En beteendemässig yttre förändring, (3) Ett vägskäl som germöjlighet till verklig förändring. Resultatet visade hur respondenterna upplevdepersonlighetsförändringar dels av att börja missbruka, dels av att fortsätta missbrukamen också av att sluta missbruka och vara drogfria över tid. Resultatet visarrespondenternas initiala lustupplevelse, den beteendemässiga förändringen, motivationatt blir drogfria och vilka praktiska förändringar som var nödvändiga samt hur livet blevefter

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)