På vilka sätt kan legitimitet uppnås inom en kontroversiell bransch? : CSR inom tre bettingbolag verksamma i Sverige.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

Sammanfattning: Den här studien har som syfte att ge en bild av och undersöka hur legitimitet kan uppnås i en kontroversiell bransch. Tre välkända svenska spelbolag gås systematiskt igenom och granskas för att utröna om de tar, och i så fall hur, socialt ansvar. För att bedöma om socialt ansvar uppfylls av de berörda spelbolagen används Legitimitetsteorin och Carrolls CSR pyramid.Dessa två teorier används som måttstockar för att avgöra i vilken utsträckning varje bolag lyckas erhålla legitimitet genom socialt ansvar.Vidare har studien till syfte att besvara eventuella skillnader i CSR-åtaganden mellan statligtoch privat ägda spelbolag. Även görs en beskrivning om hur den nya Spellagen har påverkat de utvalda spelbolagen att ändra beteende för att vinna legitimitet. Studien utgår från spelföretagens årsredovisningar, hållbarhetsrapporter samt hemsidor.Information har även hämtats från myndighetensorganisationerna Spelbranschens Riksorganisation (SPER) och Spelinspektionen. Förutom direkt data från dessa två organ, har också data hämtats från opinionsinstituten Novus och Svensk Kvalitetsindex. Denna empiriinsamling gagnar studien till att lyfta olika segment inom en och samma bransch.Genom den empiriska insamlingen har både likheter och skillnader kunnat åskådliggöras.Olikheter som i vilken utsträckning och i vilket utförande socialt ansvar tas medan likheterna är att följa svensk spellag vilket innefattar bland annat spelansvar och gränssättning. Slutsatser som kan dras är, bland flera, att spelbranschens anseende idag är lågt och att de trebolagen gör olika ansträngningar för att tillskansa sig legitimitet. Gemensamt för samtliga tre spelbolag är att det tydligt finns förbättringspotential i jakten på legitimitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)