Humorns betydelse i omvårdnaden

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

Sammanfattning:

Bakgrund: Humor är ett ämne som länge har uppmärksammats inom vården. Sjuksköterskor använder humor för att bryta isen och skapa en trygghet för patienter medan patienter använder humor för att hantera svåra situationer. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva humor i omvårdnaden från patienters och sjuksköterskors perspektiv. Metod: Resultatet i litteraturstudien baserades på granskning av 9 vetenskapliga artiklar. Artiklarna söktes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. Resultat: Humor är unikt och individuellt för varje enskild människa. Resultatet visar att sjuksköterskor lär sig att använda humor genom sina erfarenheter. Inom arbetsteamet är humorn nyckeln för att skapa en gemenskap. Humor hjälper patienter att fly från sin verklighet och ser den negativa situationen på ett ljusare sätt. Även anhöriga använder humor för att lindra en känsla av obehag eller psykisk smärta. Diskussion: Två huvudfynd diskuterades i diskussionen; kommunikation och copingstrategier. Slutsats: Om humor används på rätt sätt har den en stor mening i omvårdnaden för såväl sjuksköterskor, patienter och anhöriga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)