”Bra jobbat working mama!” : En studie i hur genus, föräldraskap och karriär reproduceras och konstrueras på Instagram

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

Sammanfattning: Instagram grundades 2010 och är idag ett av de mest populära sociala medierna med över 800 miljoner användare. Instagramanvändare publicerar över 95 miljoner bilder om dagen, alla poster gör intryck och avtryck på användarnas liv då media är en stor del i konstruktionen av verkligheten.Vår kvalitativa studie har sin grund i den kritiska diskursanalysen, världen får sin mening genom språket och språket skapar en bild av verkligheten genom de sociala praktikerna. I studien har vi undersökt Instagram och hur genus, föräldraskap och karriär reproduceras och konstrueras. I studien har två Instagram konton undersökts, Isabella Löwengrip (@isabellalowengrip) och Rachel Brathen (@yoga_girl) som är entreprenörer och föräldrar. Genom en multimodal textanalys har vi undersökt deras bilder, bildtexter och kommentarer från följarna utifrån genusteorin.Resultatet har visat att de båda kontona reproducerar och konstruerar genus. Både Löwengrip och Brathen ler ofta på bilderna vilket är ett typiskt kvinnligt drag. Brathenär mer stereotypisk med en mycket “moderlig” framtoning medan Löwengrip är merprofessionell i sin framtoning, en roll som ofta tillskrivs män. Följarna har en del i konstruktionen och reproduktionen av genus. De ifrågasätter de val som Löwengrip och Brathens gör som mammor och entreprenörer. Följarna konstruerar också genus då de blir glada över Löwengrips och Brathens framgångar, genom att, precis som män gjort i årtionden, hålla varandra om ryggen, hjälpa och stötta varandra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)