Från ofrivilligt celibat till hat : Studenters attityder gentemot manliga och kvinnliga incels

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Författare: Irma Music; [2021]

Nyckelord: incels; attitudes; empathy; stereotypes;

Sammanfattning: Föreliggande studie undersökte studenters attityder gentemot incels.Incels lider av brist på sexuell interaktion vilket skapar en frustration.De skapar separatistiska internetgrupper där likasinnade personeruttrycker hatet mot män och kvinnor. En webbenkät med syfte att mätaattityder utvecklades som datainsamlingsinstrument. Studien testadeför empati, personal distress och negativ attityd.Ett bekvämlighetsurvalanvändes där urvalet bestod av 147 respondenter i åldrarna 18-52 (M =1.67, SD = 0.50). Totalt deltog 51 män (34.7%) och 96 kvinnor (65.3%).2 x 2 variansanalyser för oberoende mätningar visade attrespondenterna hade mindre empati, mer negativ attityd och upplevdemer personal distress mot en manlig än kvinnlig incel. Om attityderkring stereotyper eller tidigare negativ attityd har haft en påverkandiskuteras. Attityder gentemot incels bör därför vidare undersökas ochtas i beaktning inom det psykologiska fältet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)