Corporate Social Responsibility - kommunikation och relationsbyggande i ett globaliserat samhälle

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Syfte Corporate Social Responsibility (CSR) är ett begrepp som används flitigt inom det svenska näringslivet. Forskningen inom ämnet är dock inte lika omfattande och därför anser jag att det finns ett behov att ge diskussionen ett svenskt perspektiv. Syftet med föreliggande arbete är att beskriva CSR med hjälp av kommunikationsvetenskapliga faktorer, för att ge en vidare förståelse av begreppet. Följande frågeställningar skall besvaras Hur kan CSR förstås med hjälp av ett kommunikationsvetenskapligt perspektiv? - Vad är CSR enligt praktiker och teoretiker? Metod Uppsatsen utgörs av en teoretisk studie som kompletterats intervjuer med fem företag, som är involverade i CSR-verksamheten. Förutom litteratur har jag tagit del av information producerad av olika CSR-organisationer och nätverk dels via samtal, dels via Internet och dels via en konferens och ett seminarier jag deltagit i. Slutsatser Ur ett kommunikationsvetenskapligt perspektiv handlar CSR om det ansvarstagande företagets relationer med omgivningen. Jag ser CSR som en potentiell ersättare för begreppet PR, främst på grund av den misstänksamhet som idag riktas mot PR-branschen. Denna misstänksamhet finns även hos de fem intervjuade företaget, då samtliga helt enkelt inte använder PR som begrepp. Vidare kan det ökade intresset för CSR ses som ett resultat av globaliseringsprocessen. Samtidens individ präglas av en brist på närhet, trovärdighet och delaktighet, bland annat på grund av materialism och ett aldrig sinande informationsflöde, tack vare den tekniska utvecklingen. Den enskilde individen har fått ett immateriellt behov som företagen nu skall tillgodose via den goda och informella relationen, som bygger på närhet och tillit, för att inte väljas bort. För att företaget skall kunna åstadkomma detta krävs en ny typ av kommunikation. Den som eftersträvas hos de intervjuade företagen är dialog som används i olika sammanhang. Undersökningen visar emellertid att företagens kommunikation präglas av en enkelriktad informationsprocess som jag anser har informelliserats via dialog. Enligt teorin är dialog ett resultat och enligt praktiken är dialog en process. Dock finns det en medvetenhet hos företagen som kan leda till en utveckling mot en dialoginriktad kommunikation, som kan användas i skapandet av den informella relationen. CSR-verksamheten kan ses som ett kommunikativt fundament, redskap och mål. Dessa aspekter uttrycks som ett konkurrensmedel, en skapare av informella relationer, en dialoginriktad kommunikation för ett hållbart samhälle.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)