"Mathematics is everywhere, and you can do so much with it!" : Förskollärares perspektiv på matematik i förskolan, en jämförande studie i Sverige och Spanien 

Detta är en M1-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Sammanfattning: Studiens syfte är att jämföra hur svenska förskollärare respektive spanska förskollärare beskriver att de undervisar om matematik i förskolan i spontana som planerade aktiviteter. Den teoretiska utgångspunkten för studien är ett sociokulturellt samt ett variationsteoretiskt perspektiv. Kvalitativa intervjuer av sex stycken förskollärare i Sverige och Spanien genomfördes och dokumenterades via ljudinspelning. Intervjuerna transkriberades och analyserades med syftet att synliggöra likheter och skillnader. Resultatet visar att det finns olika bakomliggande motiv till undervisning om matematik, länderna emellan. Den svenska förskolans matematikundervisning domineras av spontana situationer som med hjälp av förskollärare omvandlas till konkreta lärsituationer. Den spanska förskolan har fler lektionsliknande undervisningstillfällen men möjliggör även för spontana lärtillfällen om matematik. Gemensamt för alla förskollärare är synen på deras roll i undervisningen som en stöttande, inspirerande och positiv förebild. Utifrån resultatet dras slutsatsen att matematikundervisning i förskolan som genomförs på ett varierat, lekfullt och utforskande sätt bidrar till ett för barnen meningsfullt lärande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)