Marknadsföra känslan : En undersökning om visuell attraktion vid marknadsföring för unga

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

Sammanfattning: Marknadsföringens grund är spridning av information. Upplysning sker genom distribution till riktad intressegrupp som konsumerar marknadsföringens budskap. Marknadsföringen slår igenom om åskådaren köper budskapets känsla. Upplevelse av känslan utgår ifrån innehållets kontext som tilltalar individen emotionellt. Detta kandidatarbete syftar till att undersöka hur emotion och autobiografisk minne kan utnyttjas vid marknadsföring. Därmed utforska hur kontext i film engagerar ungdomar för rekrytering inom en teknisk nischad bransch. Kontext formas utifrån hur individen upplever den estetiska bilden. Därtill skapas ett sammanhang som individen relaterar till och sprider vidare i sitt sociala nätverk. I detta fall har denna undersökning experimenterat med representation av ventilationsbranschen för rekrytering. Omvärldsanalys användes för informationssökande om ventilationsbranschen. Designmetoder har använts för kommunikation av vision vid godkännande under iterativ designprocess. Till sist har bildmanipulation använts under filmproduktion som resulterade en rekryteringsfilm som involverar dess målgrupp. Rekryteringfilmen gestaltar ungdomar som ska rekryteras inom ventilationsbranschen och två utomstående som visar vilja till rekrytering. Estetisk symbolik förmedlar kontext som gestaltar känslan av anställning istället för beskrivning av upplevelsen. Skådespelarnas naturliga utförande reflekteras hos mottagaren som upplever känslan. Däremot har utmaningar under produktion fått oss att omstrukturera iterationer av detta projekt. Dilemman som COVID-19 pandemin och vår kommunikation till ventilationsbranschen utvecklade vår designförmåga. Med Löwgrens och Stoltermans exempel på hur designen hanterar dilemman med retrospektiv reflektion (Löwgren & Stolterman, 2004), har vår egen kreativitet använts vid reflektion över vad som vi kunde åstadkomma trots dilemmat. Rekryteringsfilmen kommer att distribueras efter COVID-19 pandemin har avtagit och marknadsföringen sätts på prov. Filmmediets emotionella koppling till människor kan därmed testas för vidare forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)