Rektorers uppfattningar om och erfarenheter av speciallärarens uppdrag i elevhälsan : Hur ser rektorer på speciallärarens roll i elevhälsan med inriktning mot läsinlärning?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Sammanfattning: Syftet med detta examensarbete är att bidra med kunskap om variationen i hur rektorer använder speciallärarens kompetens i och utanför elevhälsoteamet för att säkerställa elevers läsinlärning. Denna studie vill beskriva hur speciallärarens uppdrag ser ut utifrån rektorers uppfattningar och erfarenheter. Studiens datainsamling omfattar nio kvalitativa intervjuer med rektorer från tre olika kommuner. Rektorerna arbetar i grundskolor som innefattar en skolverksamhet mot F-6 som studien riktar sig mot. Metodansatsen i studien är inspirerad av Grundad teori som är en kvalitativ metodansats där man strävar efter att utveckla teorier och begrepp genom analyser av empiriska data.Studiens resultat uttalar sig om variationer av rektorernas erfarenheter och uppfattningar. I analysarbetet synliggjordes tre olika inriktningar av de nio rektorernas organisation av elevhälsan.• Rektorerna i en grupp uttrycker en tillit och en tro på den specialpedagogiska kompetensen som finns i elevhälsoorganisationen där specialläraren ingår.• Rektorerna i en grupp som har en utbildning inom specialpedagogik uttrycker sitt engagemang av specialpedagogiken i elevhälsan och helhetssynen av eleven. De uttrycker även vikten av ett kollegialt samarbete med andra yrkeskategorier och stöd och uttalar ett inkluderande och relationellt perspektiv.• Rektorer i en grupp har en utbildning i svenska och uttrycker en koppling mellan läsinlärning och elevhälsa.Studiens syfte var även att synliggöra på vilket sätt rektorerna använder speciallärarens kompetens i relation med andra yrkesgrupper för att säkerställa elevers läsinlärning. Resultatet av detta analysarbete skapade begreppen Problemlösande dialogande och Delat ansvarstagande för att synliggöra på vilket sätt rektorerna använder speciallärarens insatser och kompetens i relation med andra yrkesgrupper. Dessa begrepp blev centrala i min användning av tidigare teorier och analysen av data. Problemlösande dialogande är ett begrepp som beskriver den dialog som sker i syfte för att lösa problem i samråd. Delat ansvarande är ett begrepp som sker efter att ett Problemlösande dialogande har ägt rum. Det innebär att det sker en ansvarsfördelning i interaktion och samarbete. Dessa handlingar sker enligt rektorerna i samarbetet inom elevhälsoteamet men också i samarbete och interaktion mellan olika yrkesgrupper utanför elevhälsoteamet nära elevens lärmiljö. Resultatet i denna studie visar att rektorerna uttrycker att speciallärarens insatser styrs initialt utifrån elevenssvårigheter och behov utifrån ett kategoriskt perspektiv i elevhälsoteamet för att därefter riktas vidare utifrån ett relationellt perspektiv till elevernas lärmiljö.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)