Samarbeten vid outsourcing av logistiska funktioner : En kvalitativ intervjustudie av samarbeten inom svenska företag som outsourcar sin distribution

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

Sammanfattning: Inom företag sker en mängd olika logistiska aktiviteter. Det kan bland annat handla om inköp av råmaterial, produktion, materialhantering, lagerhållning eller distribution av varor till slutkund. Producerande företag måste ta ställning till flera olika alternativa logistiklösningar för att genomföra dessa aktiviteter. Ett av alternativen som företag kan använda sig utav är outsourcing. Företag kan förutom att utföra aktiviteter inom företaget även välja att ta beslutet att outsourca vilket innebär att vissa av deras aktiviteter läggas över på externa parter som överlåts ett visst ansvar. Outsourcing kan ske i olika grad samt utformas på olika sätt. När ett företag väljer att outsourca en eller flera logistikfunktioner uppstår ett partnerskap mellan det egna företag och företaget som erbjuder tjänsten. Syftet med rapporten är att skapa en djupare förståelse över hur samarbetet kan se ut mellan ett producerande företag som outsourcar delar av sin distribution och företaget som erbjuder tjänsten. Avsikten är att genomföra en jämförelse mellan vad litteraturen samt vad företag i praktiken visar samt utifrån det genomföra en analys. Intervjustudien som genomförs ska visa hur samarbeten utformas mellan de intervjuade företagen och deras outsourcingleverantörer för att sedan kunna beskriva vilka typer av samarbeten som kan utformas vid dessa typer av outsourcingrelationer. Resultatet av rapporten visar att företag som outsourcar baserar sitt val av leverantör på finansiell stabilitet, att leverantören har rätt utrustning och kapacitet, speciell kunskap om det gods som ska hanteras, hållbarhet, kostnad, kvalitetskrav (leveranssäkerhet) samt ryktet som leverantören har.  De vanligast förekommande samarbetet är det som sker på armlängdsavstånd/ kostnadsstadiet. Det förekommer även samarbeten i form av partnerskap på grundnivå och semi-utvecklat partnerskap/ resursstadiet. Det finns även fulltutvecklat partnerskap/ partnerskapsstadiet, Joint ventures/ partnerskapsstadiet samt vertikal integration men dessa går inte att uppnå vid outsourcing av enbart transport och/eller lager.  Faktorer som bidrar till att samarbeten blir lyckade är tydligt utformade kontrakt, tydlig och öppen kommunikation, bygga partnerskap, tydliga mått och en kontinuerlig utvärdering av leverantörens prestation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)