Från frivilligt till obligatoriskt: En fallstudie av incitament kring reglering av kommunal hållbarhetsredovisning

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Sammanfattning Uppsatstitel: Från frivilligt till obligatoriskt Seminariedatum: 2 juni 2023 Kurs: FEKH69 Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 HP Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet Författare: Hanna Engström, Josefine Lundberg och Moa Rådberg Handledare: Karin Jonnergård Nyckelbegrepp: Kommuner, Hållbarhetsredovisning, Incitament, Motiv, Regulering, Standarder, Institutionell teori, Agenda 2030 Syfte: Syftet med arbetet är att undersöka motiven bakom införandet av en reglering, samt kartlägga ifall det finns ett upplevt behov av att införa ett obligatoriskt ramverk för hållbarhetsredovisning inom kommuner. Uppsatsen syftar således till att öka den teoretiska kunskapen kring reglering i den offentliga sektorn som kan vara till användning för reglerande organ i Sverige. Metod: Kvalitativ metod med en fallstudie Datainsamling: Datainsamlingen baseras på 19 kommuners hållbarhetsredovisningar, samt intervjuer med sju kommunrespresentanter och en representant från SKR. Resultat/slutsats: Slutsatserna från studien visar att det finns skillnader mellan kommunernas hållbarhetsredovisningar, men även vissa likheter när det gäller Agenda 2030. Flera incitament hittades som pekar på både för- och nackdelar kring en implementering av ett ramverk. Det verkar också finnas ett upplevt behov av reglering enligt de intervjuer som gjorts med kommunerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)