Jag ser dig och jag hör dig : En kvalitativ litteraturöversikt av sjuksköterskors erfarenheter av att i sin profession bemöta immigrerade patienter och deras anhöriga

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/Hälsohögskolan

Sammanfattning: Bakgrund: Immigration idag betraktas som ett globalt fenomen. Hälso- och sjukvård är en sektor för alla som är i behov av sjukvård. Sjuksköterskor är bland de första som kommer i kontakt med patienter och deras anhöriga. Sjuksköterskors roll i bemötande har därför stor betydelse inom omvårdnad. Det innebär att om sjuksköterskor innehar ett gott bemötande kan det förstärka främjandet av patientsdelaktighet och patientinflytande samt patientsäkerhet. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att i sin profession bemöta immigrerade patienter och deras anhöriga. Metod: Artiklar med kvalitativ metod och induktiv ansats användes i denna litteraturöversikt. Dessutom användes induktiv innehållsanalys för att organisera den kvalitativa data. Resultat: Resultaten indelades i tre huvudkategorier med tillhörande underkategorier. Sjuksköterskorna beskrev sina erfarenheter av att i sin profession bemöta immigrerade patienter och deras anhöriga som en utmaning. Språk- och kulturbarriärer var de primära faktorerna som skapade utmaningar i bemötandena. Etiska dilemman förekom även under bemötande. Slutsats: Det fanns utmaningar och svårigheter i bemötande med immigrerade patienter och deras anhöriga. Utmaningarna och svårigheterna var bland annat språk- och kulturbarriärer som påverkade kommunikation och bemötande. En annan utmaning var att sjuksköterskorna behövde engagera sig mer i sitt arbete för att skapa ett gott bemötande. Etiska dilemman förekom även vid bemötandena och kunde påverka bemötandena negativt. Sjuksköterskornas kunskap, erfarenheter och resurser är nödvändiga för att kunna tillföra det stöd som patienter och deras anhöriga är i behov av.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)