EN SYNBAR EKONOMISK TILLVÄXT? En kvalitativ studie av 91 svenska kommuners tillväxtansträngningar

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Syfte:Studien kartlägger och studerar den kommunala tillväxtpolitiken i 91 svenska kommuner för att med kvantitativ analys av sekundärdata bygga en modell som svarar på om tillväxtansträngningarna ger några mätbara effekter på den ekonomiska tillväxten. Studien skapar vidare en kunskapsöversikt över det faktiska arbetet med tillväxten i kommunerna och undersöker förekomsten av tillväxtansträngningar som härstammar i teorier om humankapitalsdriven tillväxt.Teori:Den teoretiska utgångspunkten i studien var kommunal tillväxtteori med särskild inriktning på näringslivs-, kunskaps-, och kulturdriven ekonomisk tillväxt.Metod:Kartläggningen av tillväxtarbetet genomfördes med kvalitativ innehållsanalys av offentliga styr- och plandokument. Tillväxtansträngningarnas samband med ekonomisk tillväxt studerades därefter med kvantitativ metod och multivariat regression av tillgänglig sekundärdata. Orsaksriktningen och effekten undersöktes slutligen med multivariat regression av samma data i tidsserieformat.Resultat:Studien har inte kunnat fastställa några positiva effekter av de vanligaste tillväxtan-strängningarna på den ekonomiska tillväxten definierad som ökad sysselsättning. En högre sysselsättningsnivå i sig självt, och andra utelämnade variabler, ser bättre ut att förklara den ökade sysselsättningen. Istället har analysen uppmätt negativa orsakssamband mellan sysselsättningen och arbetet med turism och arbetsmarknadsåtgärder för ökad tillväxt. Studien har vidare konstaterat att humankapitalsdrivna tillväxtteorier relaterat till kunskap och kultur både utgjorde en väsentlig del av den normativa tillväxtteorin och låg till grund för det mest förekommande tillväxtarbetet i kommunerna efter satsningar på näringslivet. I liknande utsträckning beskrev kommunerna även tillväxt-ansträngningar inom området infrastruktur, följt av de mindre förekommande områdena externt samarbete, kärnverksamhet och sysselsättning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)