Sökning: "Kulturdriven tillväxt"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Kulturdriven tillväxt.

 1. 1. EN SYNBAR EKONOMISK TILLVÄXT? En kvalitativ studie av 91 svenska kommuners tillväxtansträngningar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Carl Larsson; [2019-03-11]
  Nyckelord :Effektstudie; Ekonomisk tillväxtteori; Humankapital; Kommunalekonomi; Kulturdriven tillväxt; Kulturekonomi; Kunskapsekonomi; Kvantitativ metod; Multivariat regressionsanalys; Paneldataanalys;

  Sammanfattning : Syfte:Studien kartlägger och studerar den kommunala tillväxtpolitiken i 91 svenska kommuner för att med kvantitativ analys av sekundärdata bygga en modell som svarar på om tillväxtansträngningarna ger några mätbara effekter på den ekonomiska tillväxten. Studien skapar vidare en kunskapsöversikt över det faktiska arbetet med tillväxten i kommunerna och undersöker förekomsten av tillväxtansträngningar som härstammar i teorier om humankapitalsdriven tillväxt. LÄS MER

 2. 2. Kulturens betydelse och effekter som utvecklingsstrategi : En fallstudie om kulturhuvudstadsåret och kulturdriven tillväxt i Umeå

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Kulturgeografi

  Författare :Emilio Arango Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Cultural development; urban cultural growth; Umeå municipality; European cultural capital event; collaboration;

  Sammanfattning : This study aims to identify how cultural development and the European cultural capital event applies within the context of city development in Umeå. Furthermore, the study aims to examine how the European cultural capital event affects the local cultural actors. LÄS MER

 3. 3. Vad spelar kulturen för roll? : Kultur som tillgång i kommunal översiktsplanering

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Sofie Granberg; [2015]
  Nyckelord :Kultur; kulturmiljö; kulturdriven utveckling; kulturdriven tillväxt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kulturdriven Sponsring : En kvalitativ fallstudie om varför företag valt att sponsra aktören bakom Kulturhuvudstadsåret 2014

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Jessika Tjernström; Johan Björnstad; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har sponsringsintäkter ökat i världen. Sett i monetära tal utgör sponsring den näst största delen av företagens investeringar i marknadsföring. Sponsring är inget nytt fenomen utan har pågått länge och traditionellt sett är det sportrelaterade personer och evenemang som tar emot den största andelen sponsring. LÄS MER