Tankar kring en ny speciallärarutbildning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

Sammanfattning: Vårt syfte är att titta på den nya speciallärarutbildningen som startar våren 2008 och att se vilka tankar den väcker hos specialpedagogerna och specialpedagogiken. Vi har pratat med rektorer och specialpedagoger för att höra deras synpunkter och få fram deras känslor och reaktioner på utvecklingen inom det specialpedagogiska området. I teorin beskriver vi vad som skiljer specialpedagogen och specialläraren åt och vad de har för olika roller. Rektorsrollen finns också med för att få ett bredare perspektiv. Vi redogör för aktuell debatt med tidningsstudier och politiska ståndpunkter i ämnet. Vidare studerar vi våra styrdokument med Läroplanen för den allmänna skolan samt vilka internationella åtaganden Sverige gjort. Vi har gjort en kvalitativ undersökning med reflexiva intervjuer, då vi ville komma åt respondenternas tankar. Genom att använda oss av en kvalitativ studie vill vi fånga våra respondenters känslor och tankar inför en kommande nystart av speciallärarutbildning. Sammanlagt har vi pratat med åtta representanter från skolan, både rektorer och specialpedagoger. Resultatet visar en stor spridning på specialpedagogernas olika roller och tankar om framtiden. Flera av respondenterna befarar att skolan är på väg att ta ett steg tillbaka genom att speciallärarna kommer tillbaka men de menar att de själva är med och formar sitt uppdrag. Vår undersökning visar att rektorernas uppfattning av specialpedagogernas uppdrag spelar en viktig roll. I diskussionen tar vi upp eventuella effekter av en ny speciallärarutbildning. Vi speglar både specialpedagogernas, rektorernas och våra egna tankar kring positiva och negativa konsekvenser. Som vi ser det behövs en mer enhetlig syn på specialpedagogens uppdrag. De tre ben, undervisning, handledning och organisation, en specialpedagog står på rymmer också det uppdrag en ny speciallärare kan komma att få. Detta är våra tankar kring en ny speciallärarutbildning, i uppsatsen låter vi sex specialpedagoger och två rektorer redogöra för sina tankar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)