”Finns det någon som bryr
 sig?” - Socialsekreterares upplevelser om att möta individer i samsjuklighet

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Studien syftar till att få en förståelse för hur socialsekreterare uppmärksammar samsjuklighet hos individer som söker hjälp för beroende. Vidare undersöks hur socialsekreterare upplever mötet med individer som har beroende och som har psykisk ohälsa. Syftet är även att undersöka socialsekreterares upplevelser om vilka faktorer som kan påverka arbetet med samsjuklighet. Studiens empiriska material grundas på kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med fem socialsekreterare som har erfarenhet av att arbeta med individer som har samsjuklighet. Tre verksamheter i samma kommun besöktes. Det empiriska materialet grundas också på kunskapsläget inom området. De teoretiska perspektiv som har applicerats är samverkan och stigma. Resultatet visar att socialsekreterare möter i sitt arbete individer som har beroende parallellt med psykisk ohälsa, vilket de identifierar som samsjuklighet. De arbetar med individuella anpassningar utifrån individens situation. Det finns också en viss samverkan mellan socialtjänsten och psykiatrin. Samtidigt pågår det ett samverkansarbete för att utveckla nya arbetssätt som kan användas i samverkan kring individer som har samsjuklighet. Individer som har samsjuklighet är särskilt utsatta och riskerar att hamna mellan verksamheter. De faktorer som kan påverka arbetet med samsjuklighet är individens intelligens, tillgång till bostad, arbete, socialt nätverk och psykiatrikontakt. Socialsekreterares upplevelser kring mötet med individer som har samsjuklighet upplevs som komplext och svårhanterligt. Detta till följd av samsjuklighetens innebörd, avsaknad kunskap samt att samverkansarbetet har problematiserats och att nya arbetssätt utvecklas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)