Sökning: "Social secretary"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden Social secretary.

 1. 1. MYNDIGHETSPERSON OCH MEDMÄNNISKA

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emma Svensson; Thörner Nora; [2019]
  Nyckelord :alliance; drug abuse; intersectionality; power; relation; social welfare secretary; treatment;

  Sammanfattning : Socialt arbete tar sig många gånger uttryck genom mellanmänskliga möten och relationer. Syftet med denna studie var att beskriva socialsekreterares syn på relationens betydelse mellan socialsekreterare och klienter med beroendeproblematik. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av kön och könsfördelning : Socialsekreterares syn på vikten av representation

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Elsa Burman; Olle Westman; [2019]
  Nyckelord :Sexes; gender; Gender system; Gender distribution; Representation; Social secretary; Social services; Kön; Genus; Genussystem; Könsfördelning; Representation; Socialsekreterare; Socialtjänsten;

  Sammanfattning : Att könsfördelningen inom socialtjänsten i stort är ojämnt fördelad visste vi sedan tidigare. När vi gjorde vår praktik var den ena av oss ändå i en relativt heterogent könsfördelad grupp och den andra i en mer homogen. LÄS MER

 3. 3. "Att tolka kan vara lite missvisande ord, för de behöver inte tolka någonting" : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av tolkade möten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Hanna Bohlin; Angie Ponce; [2019]
  Nyckelord :Interpreter; power social secretary; pastoral power; client; Tolk; makt; socialsekreterare; pastoralmakt; klient;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how the presence of the interpreter as a third person affects the meeting between social secretary and client. The study has been conducted through semi-structured interviews based on social secretary's experiences of interpreted meetings and experiences of power. LÄS MER

 4. 4. Socialsekreterare, kollega, chef och relationen dem emellan : En kvalitativ studie om påverkansfaktorer vid socialsekreterarens bedömning och beslutsfattande i barnavårdsärende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Valmire Hoxha; [2019]
  Nyckelord :Social work; assessment work; child protection investigation; work management and colleagues; organizations.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Many children are being investigated every year within the Swedish social services and criticism has been directed at the investigations' lack of quality and legal certainty in recent years. The criticism is also about how different Swedish municipalities assess and investigate. LÄS MER

 5. 5. Damned if you do, damned if you don't : En kvalitativ undersökning av två kvällstidningars rapportering om omhändertagande av barn samt socialsekreterares yrkesroll & kompetens

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Simon Petersson; Carl Björkman Winther; [2019]
  Nyckelord :Discourse; tabloid newspapers; social secretary; child care; media logic; Diskurs; kvällstidningar; socialsekreterare; barnavårdsärenden; medielogik;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how the media portrays the social workers professional practice and to investigate how media reports on childcare issues. The method used to answer our questions was critical discourse analysis in which Norman Fairclough's three-dimensional model was in focus. LÄS MER