Patientinformation inom intensivvården - En litteraturstudie

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: En intensivvårdspatient befinner sig i en högteknologisk miljö med behov av flera medicintekniska interventioner. Intensivvårdssjuksköterskan har som ansvar att förmedla information till patienten om vad som händer, planeras och varför. Det har framkommit att intensivvårdssjuksköterskan har svårigheter att förmedla information. Patienter befinner sig redan, i och med kritisk sjukdom och högteknologisk miljö, i en utsatt och maktlös position. Därför blir information som kan lindra oro och ångest mer betydelsefull på intensivvårdsavdelning än på en allmän vårdavdelning. Syfte: Att belysa patienters upplevelser av information inom en intensivvårdskontext. Metod: En systematisk litteraturstudie gjordes enligt Bettany-Saltikov och Mcsherry (2016). Redan befintlig data i form av vetenskapliga artiklar analyserades och sammanställdes genom kvalitativ innehållsanalys. Sökningen gjordes i tre databaser. Det gjordes en analys av 19 vetenskapliga artiklar, 18 kvalitativa artiklar och en med mixad metod.  Inkluderade artiklar har kvalitetsgranskats. Resultat: Resultatet visar att patienters upplevelser av information varierar. Det fanns ett stort behov att veta vad som hände. Patienterna förespråkade förståelig information, individ- och situationsanpassad. Information vid enstaka tillfällen kunde vara svårt att ta till sig, upprepningar upplevdes underlätta för patienterna. Tre kategorier framkom; Att få information med underkategorier informationsgivare, förståelse och följder av information. Att göras delaktig med underkategorier informationstyp, individanpassat och ställa frågor. Att vara utlämnad med underkategorier bristande information och ses som ett objekt. Slutsats: Litteraturstudien visar att information till patienter på IVA är av vikt för att känna sig delaktig i vården och att uppleva trygghet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)