Samlingen : Tvång eller valfrihet?

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Lärarutbildningen

Sammanfattning:

Syftet med denna essä är att undersöka frågor kopplade till samlingens roll på förskolan och det dilemma som pedagoger ställs inför då barn inte vill delta. Det undersökningsmaterial som essän utgår från är en självupplevd samlingssituation, skriven som en berättelse. Denna situation är komplex och väcker många frågor. Essäns huvudfråga är: Hur kan man som pedagog förhålla sig till när barn inte vill delta i samlingen? I denna text kan man läsa om samlingens roll i förskolan, både ur ett historiskt och ett pedagogiskt perspektiv. Hur kommer det sig att samlingen har blivit ett sådant självklart inslag i förskolans verksamhet? Ett tema i texten är makt samt hur maktrelationen ser ut mellan pedagog och barn. Essän utforskar även vilka möjligheter barnen ges till inflytande i samlingen, samt hur man som pedagog kan arbeta mer inkluderande. Essän behandlar även frågor kring normer och etik. Michel Foucault, Jesper Juul, Jan-Olav Henriksen och Arne Johan Vetlesen är några av de personer som essän inspirerats av i de teoretiska utgångspunkterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)