Vårdhundars betydelse för personer med demenssjukdom

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Syfte: Syftet var att undersöka betydelsen av vårdhundar för personer med demenssjukdom. Metod: En litteraturstudie med induktiv ansats som innefattar tio vetenskapliga artiklar av både kvantitativ och kvalitativ metod. Materialet har analyserats genom en integrerad analys. Resultat: Litteraturstudiens resultat visar att intervention med vårdhund kan bidra till ökad livskvalitet samt välbefinnande genom att bland annat öka positiva känslor, minska negativa känslor och minska beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom. Intervention med vårdhund kan även ha en positiv effekt på personer med demenssjukdoms fysiska- samt sociala förmåga genom förbättrad rörelseförmåga, balansförmåga, social interaktion och ökat intresse för omgivningen. Diskussion/Slutsats: Slutsatsen kan dras att vårdhundar kan ha betydelse för personer med demenssjukdom på flera olika sätt. Dock är evidensen begränsad och mer forskning krävs inom området.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)