Fri eller fängslad? : en kvalitativ studie om frilansares yrkesidentitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Journalistik

Sammanfattning: Denna c-uppsats undersöker yrkesidentiteten hos den svenska frilansjournalisten genom kvalitativa intervjuer med fyra journalister vars huvudsakliga sysselsättning utgår från frilansande. Syftet är att kartlägga yrkesidentiteten utifrån yrkesrollens beståndsdelar och journalisternas egna berättelser. Således ämnar vi att lyfta fram en yrkesroll inom journalistiken som saknar forskning i samma utsträckning som den normativa fasta anställningen, trots dess anmärkningsvärda mängd aktiva på arbetsmarknaden. Vi har inför uppsatsen utfört fyra kvalitativa intervjuer formade efter Sven Brinkman och Steinar Kvales teorier om kvalitativa forskningsintervjuer. Dessa har transkriberats och analyserats utifrån samlade teorier om yrkets professionalisering, Marie Aurells definiering av begreppet yrkesidentitet och Evert Gummessons modell för marknadsrelationer kallad “R-modellen”. Detta kompletteras även av tidigare forskning kring journalistens identitet. Resultaten från vår analys visar på en stark dualitet i frilansjournalisternas yrkesidentitet, där det journalistiska arbetet även behöver lämna plats för entreprenörskap. Detta skapar en gråzon där frilansjournalisten inte kan identifiera sig fullt ut med endera yrkesidentitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)